Ярослав Гарасим (голова) – проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ, доктор філологічних наук, професор

Jarosław Harasym (przewodniczący) – prorektor ds. naukowo-pedagogicznych Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk filologicznych, profesor

Степан Качараба (заступник голови) – декан історичного факультету ЛНУ, кандидат історичних наук, професор

Stepan Kaczaraba (zastępca przewodniczącego) – dziekan Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk historycznych, profesor

Святослав Пилипчук (заступник голови) – декан філологічного факультету ЛНУ, доктор філологічних наук, професор

Swiatosław Pyłypczuk (zastępca przewodniczącego) – dziekan Wydziału Filologicznego Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych, profesor

Ігор Шпик (відповідальний секретар) – директор Інституту славістики ЛНУ, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ, кандидат історичних наук

Igor Szpyk (odpowiedzialny sekretarz) – dyrektor Instytutu Slawistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, docent Katedry Historii Europy Środkowej i Wschodniej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk historycznych

Рената Макаревіч – ад’юнкт закладу сучасної польської мови в Інституті полоністики і логопедії Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, габілітований доктор

Renata Makarewicz – adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor habilitowany

Марія Біолік – завідувач закладу історії польської мови з логопедичною лабораторією в Інституті полоністики і логопедії Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, габілітований доктор, звичайний професор

Maria Biolik – kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną Instytutu Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor habilitowany, profesor zwyczajny

Алла Татаренко – завідувач кафедри слов’янської філології ЛНУ, доктор філологічних наук, професор

Ałła Tatarenko – kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk filologicznych, profesor

Алла Кравчук – завідувач кафедри польської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук, професор

Ałła Krawczuk – kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych, profesor

Леонід Зашкільняк – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ, доктор історичних наук, професор

Leonid Zaszkilnak – kierownik Katedry Historii Europy Środkowej i Wschodniej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk historycznych, profesor

Людмила Васильєва – професор кафедри слов’янської філології ЛНУ, доктор філологічних наук

Ludmiła Wasiljewa – profesor Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor habilitowany nauk filologicznych

Ольга Албул – доцент кафедри слов’янської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Olga Ałbuł – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Зоряна Гук – доцент кафедри слов’янської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Zoriana Huk – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Надія Лобур – доцент кафедри слов’янської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Nadia Łobur – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Зоряна Гілецька – доцент кафедри слов’янської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Zoryana Giletska – docent Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Оксана Лазор – старший викладач кафедри слов’янської філології ЛНУ

Oksana Łazor – starszy wykładowca Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki

Христина Ніколайчук – доцент кафедри польської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Krystyna Nikołajczuk – docent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Остап Сливинський – доцент кафедри польської філології ЛНУ, кандидат філологічних наук

Ostap Sływyński – docent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Лариса Гонтарук – доцент кафедри загального мовознавства ЛНУ, кандидат філологічних наук

Łarysa Hontaruk – docent Katedry Językoznawstwa Ogólnego Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk filologicznych

Олег Файда – доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ, кандидат історичних наук

Oleg Fajda – docent Katedry Historii Średniowiecza i Bizantynistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki, doktor nauk historycznych

Оксана Тузик (оргсекретар) – старший лаборант Інституту славістики ЛНУ

Oksana Tuzyk (sekretarz ds. organizacyjnych) – starszy laborant Instytutu Slawistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki