СТЕБЛІЙ НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

 • Топографія як історичне джерело // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. – Львів, 2001. – С. 159–166.
 • Деякі аспекти господарської моделі черняхівського населення (за матеріалами поселення Ріпнів-ІІ) // Нові технології в археології. – Київ; Львів, 2002. – С. 251–263.
 • Методика фізико-географічного опису археологічних пам’яток // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2003. – Вип. 6. – С. 231–237.
 • Роль екофактів у системі розвитку культури карпатських курганів // Археологія. – 2006. – № 4. – С. 41–45.
 • Проблеми взаємодії природи та суспільства в історіографії // Вісник Інституту археології. – 2008. – Вип. 3. – С. 17–28.
 • Створення археологічного кадастру в горбогірній місцевості // Вісник Інституту археології. – 2010. – Вип. 5. – С. 3–38 [співавт. М. Филипчук].
 • Система заселення верхів’їв Дністра та Прута у ІІІ–V ст. // Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. – Львів, 2011. – С. 54–60.
 • Пам’ятки черняхівської культури з околиць с. Андріївка Буського р-ну Львівської обл. // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 140–171.
 • Прикраси з городища літописного Бужська // Наукові студії: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 5. – С.187–196.
 • Поселенська структура давнього населення басейну Ставчанки в Надбужанщині // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 203–226.
 • Поселенська структура давнього населення басейну Солотвини у Надбужанщині // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 126–156.

ЗАВІТІЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ

 • Історія дослідження городищ ранньозалізного віку в Словенії (за матеріалами Словенської літератури) // Вісник Інституту археології. – 2008. – Вип. 3. – С. 29–37.
 • Дослідження Лошнівського городища ранньозалізного віку та його околиць у 2008 р. // Вісник Інституту археології. – 2009. – Вип. 4. – С. 111–129.
 • До питання про повторне використання культових городищ ранньозалізного віку на території Українського Прикарпаття протягом слов’яно-руського часу (за матеріалами Верхнього Подністров’я) // Тези Міжнар. наук. конф. “Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя”, присвячена 90-річчю від дня народження видатного вітчизняного археолога Б. О. Тимощука Чернівці 10–11 квітня. 2009 р. Чернівці, 2009. – С. 256–257.
 • Топографія городищ Ґава-Голіградської культури на території Верхнього та Середнього Подністров’я // Наукові студії. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 69–83.
 • Історія дослідження городищ ранньозалізного віку першої половини І тисячоліття до н.е. у Верхньому та Середньому Подністер’ї // Вісник Інституту археології. – 2010. – Вип. 5. – С. 39–60.
 • Городища ранньозалізного віку у Верхньому і Середньому Подністер’ї // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 3–51.
 • Зооморфна пластика з городища ранньозалізного віку Лисичники (з досліджень 2009 р.) // Вісник Інституту археології. – 2011. – Вип. 6. – С. 124–139.
 • Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2009 р. // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 84–106.
 • Дослідження городища Лисичники у 2011 р. // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 131–146.
 • Результати суцільних розвідкових робіт Пліснеської археологічної експедиції на території Золочівського району у 2011 р. // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 107–127. [співавтори М. А. Филипчук, А. М. Филипчук].
 • Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2012 р. // Вісник Інституту археології. – 2012. – Вип. 7. – С. 185–186 [співавтори М. А. Филипчук, А. М. Филипчук, Г. В. Соловій].
 • Результати археологічних обстежень навколо городища ранньозалізного віку Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 році // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 238–287.
 • Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2013 р. // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 345–347 [співавтори М. А. Филипчук, А. М. Филипчук, Б. М. Гринюка, Г. В. Соловій].
 • Оборонні укріплення культури Ґава-Голігради за матеріалами городищ біля сіл Лошнева та Лисичників на Тернопільщині // Наукові записки Львівського історичного музею. – 2012. – Вип. 15. – С. 3–23.
 • Юрій Малєєв: дослідник городищ культури Ґава-Голігради на теренах Галичини та Західного Поділля // Наукові студії. – 2013. – Вип. 5. – С. 98–103.
 • Попередні результати обстежень в околицях городища Кривче у 2012 р. // Археологічні дослідження в Україні у 2012 році. – Київ, 2012.
 • Кераміка з городища Городниця культури Ґава-Голігради у фондах ЛІМУ // Наукові записки Львівського історичного музею. – 2013. – Вип 16. – С. 48–55.
 • Дослідження городища Лисичники у 2011 р. // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 131–146.
 • Результати археологічних обстежень навколо городища ранньозалізного віку Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 році // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 238–287.
 • Пам’ятки культури Ґава-Голігради в околицях городища Кривче (за матеріалами обстежень 2012 року) // АДЛУ. – 2013. – Вип. 16. – С. 135–144.
 • Антропоморфна пластика з городища Лисичники (за матеріалами досліджень 2009 та 2011 років) // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 76–80.
 • Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2013 р. // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 345–347 [співавтори М. А. Филипчук, А. М. Филипчук, Б. М. Гринюка, Г. В. Соловій].
 • Підсумки робіт Пліснеської експедиції // АДУ 2013 р. – Київ, 2014. – С. 182. [М. А. Филипчук, А. М. Филипчук, Б. М. Гринюка, Г. В. Соловій].
 • Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2014 р. // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 244–245 [М. А. Филипчук, А. М. Филипчук, Г. В. Филипчук, Б. М. Гринюка].
 • Короткі підсумки розвідкових робіт та обстежень на території Львівської та Тернопільської областей у 2014 // Вісник Інституту археології. – 2014. – Вип. 9. – С. 247–248 [А. М. Филипчук, М. А. Филипчук, Г. В. Филипчук, Б. М. Гринюка].
 • Лімановський (Limanowski) Болеслав // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: у 2-х томах. – Львів, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 44.
 • Мінейко (Minejko) Гоздава Зиґмунд // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: у 2-х томах. – Львів, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 148.

ФИЛИПЧУК МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

 • Геодезично-топографічні дослідження ранньо-слов’янських поселень // Населення Прутсько-Дністровського межиріччя та суміжних територій. – Чернівці, 1994. – С. 28–30.
 • Генезис прикарпатських городищ VIII–Х ст. з позицій полісної структури суспільства // Еволюція розвитку слов’янських градів VIII–ХIV ст. у передгір’ї Карпат і Татр. – Львів, 1994. – С. 9–14.
 • Східнослов’янське житло Х–початку XI ст. в Українському Прикарпатті // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 1995. – Вип. 6. – С. 219–233.
 • Дослідження стародавнього Пліснеська у 1990 р. // Волино-подільські археологічні студії. – Львів, 1998. – С. 256–279.
 • Пліснеський археологічний комплекс (стан і перспективи дослідження) // Волино-подільські археологічні студії. – Львів, 1998. – С. 279–286.
 • Про початки формування державних структур в українському Прикарпатті // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах. – Івано-Франківськ-Галич, 1998. – С. 48–56.
 • Слов’янські поселення українського Прикарпаття у другій половині І тис. н. е. Стільсько і його округа // Миколаївщина. – Львів, 1998. – С. 80–104.
 • Топографія пам’яток культури типу Луки Райковецької у Прикарпатті // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тис. н. е. – Львів-Київ, 1999. – С. 308–318.
 • Дослідження городищ у Верхньому Подністров’ї // Львівський археологічний вісник. – Львів, 1999. – С. 85–97.
 • Проблема періодизації і хронології слов’янських старожитностей другої половини І тис н. е. в українському Прикарпатті // Середньовічна Європа: погляд з кінця XX ст. – Чернівці, 2000. – С. 36–46.
 • Слов’янські поселення VIII–Х ст. в Українському Прикарпатті. – Львів: “Астролябія”, 2012.

ДОВГАНЬ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

 • Бужани як етнічний та державотворчий чинник у давній історії України // Вісник Інституту археології. – 2006. – Вип. 1. – С. 46–57.
 • Колекція реставрованих горщиків з городища літописного Бужська // Вісник Інституту археології. – 2007. – Вип. 2. – С. 137–142.
 • Буський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження // Вісник Інституту археології. – 2008. – Вип. 3. – С. 136–195.
 • Особливості північно-східної площадки городища літописного Бужська // Вісник Інституту археології. – 2009. – Вип. 4. – С. 22–45.
 • Пам’ятки доісторичного часу Буська та його околиць / В. М. Конопля, Н. Я. Стеблій  // Вісник Інституту археології. – 2010. – Вип. 5. – С. 93–134.
 • Меч з городища літописного Бужська /Т. О. Рак // Вісник Інституту археології. – 2010. – Вип. 5. – С. 170–175.
 • Північно-східна ділянка городища літописного Бужська // Археологія та давня історія України. – 2010. – Вип. 1. С. 358-365.