dovidnyk

Посібн. для серед. загальноосві. навч. закл.
/ За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста.
– 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ: Генеза,
2001. – 1136 с.

ББК 63.3 (4УКР)6я721
Д89
ISBN 966-504-179-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3252 від 25.07.2001).
Друге видання довідника з історії України включає в одній книзі три томи першого видання довідника. Крім того, додано кілька сот нових статей. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною.
Розрахований на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України.

© Підкова І.З., Шуст P.M., упорядкування, 2001
© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, 2001