Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 

 

Затверджую

Ректор Львівського національного

Університету імені Івана Франка

__________________ В. П. Мельник

” __ ” вересня 2015 р.

 

 

Положення про Інститут історичних досліджень

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

 

Львів – 2015

 

  I. Загальні положення

1.1. Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Інститут) є структурним підрозділом університету та забезпечує виконання покладених на нього основних завдань, створений на основі рішення Вченої Ради університету як окремий науково-дослідний підрозділ.

1.2. Інститут у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним проректору університету з наукової роботи.

1.3. Інститут очолює директор (керівник), якого призначає на посаду та звільняє з посади ректор університету на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. Директор здійснює загальне керівництво Інститутом, забезпечує організацію його діяльності та несе персональну відповідальність за діяльність Інституту.

1.4. Інститут у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором Університету, Положенням про Інститут, що є локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність цього структурного підрозділу.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Інституту проводиться на підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.6. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Інституту.

1.7. Положення про Інститут (далі – Положення) затверджується ректором Університету у встановленому порядку.

  II. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Інституту є:

2.1.1. проведення наукових досліджень в галузі історичної науки та споріднених з нею наукових дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка;

2.1.2. залучення працівників інших академічних установ, як з України, так і поза нею, до науково-дослідного та викладацького процесу;

2.1.3. в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямків діяльності Інституту та здійснення контролю за їх реалізацією;

2.2. Покладення на Інститут завдань, які не визначені Положенням про відповідний структурний підрозділ, не передбачено нормами чинного законодавства.

2.3. Інститут проводить дослідження з історії України в загальному європейському і глобальному контексті з таких основних напрямків:

2.3.1. історія суспільно-політичних рухів;

2.3.2. інтелектуальна історія (включно з історією політичної думки та історією історичних досліджень);

2.3.3. теорія та аналіз націотворчих процесів, формування національних ідентичностей, історія міжнаціональних взаємин;

2.3.4. історія церков;

2.3.5. усна історія;

2.3.6. науково-методичне забезпечення викладання всесвітньої історії та історії України в школах та вузах;

2.3.7. переклад зарубіжної фахової літератури з усіх вищенаведених галузей.

2.4. Інститут ставить собі за мету виявлення перспективної молоді, залучення її до систематичної наукової роботи.

2.5. Інститут організовує проведення власних наукових семінарів, читання спеціалізованих курсів для студентів та аспірантів, проводить наукові конференції, займається видавничою діяльністю, в т. ч. видає заснований раніше періодичний науковий міжнародний peer-review журнал “Україна модерна”.

2.6. Поза межами університету Інститут співпрацює на основі спільних угод з тими українськими та зарубіжними науковими і громадськими організаціями, діяльність яких збігається з напрямками його роботи.

III. Функції Інституту

3.1. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього основних завдань здійснює такі функції:

3.1.1. організовує і проводить наукові дослідження;

3.1.2. готує та видає наукові і науково-популярні видання;

3.1.3. організовує і проводить наукові конференції і семінари;

3.1.4. формує академічну школу, залучає до усіх напрямків діяльності Інституту студентів та аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка;

3.1.5. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Інститут, за винятком тієї інформації, доступ до якої обмежений авторським правом;

3.1.6. захищає інформацію з обмеженим доступом у межах своїх повноважень;

3.1.7. систематично забезпечує звітність про стан здійснення визначених законом та цим Положенням повноважень, яка передбачена чинним законодавством України та локальними нормативно-правовими актами Університету.

3.2. Структурний підрозділ Університету виконує обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Положенням про Інститут.

  IV. Права Інституту

4.1. Структурний підрозділ має право на:

4.1.1. сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про Інститут;

4.1.2. внесення адміністрації Університету пропозицій щодо розміру видатків на забезпечення своєї діяльності;

4.1.3. використання у своїй діяльності печатки та бланків Інституту;

4.1.4. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та Положенням про Інститут.

  V. Структура Інституту

5.1. Інститут складається з секторів та творчих груп. Управління структурного підрозділу здійснюється директором Інституту. Керівники секторів та творчих груп здійснюють керівництво своїми підрозділами та несуть відповідальність за результати їхньої праці.

5.2. Сектори формуються з постійно зайнятих працівників і забезпечують виконання науково-дослідних робіт з відповідних напрямків діяльності Інституту.

5.3. Творчі групи формуються як з постійно зайнятих працівників, так і працівників, які працюють за договором для виконання конкретних наукових проектів.

5.4. Структура Інституту може змінюватися як за рахунок введення нових підрозділів, так і за рахунок виведення існуючих.

  VI. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, посадовими особами Університету

6.1. Інститут в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету.

6.1. Інститут та його працівники мають право на отримання від адміністрації університету, інших структурних підрозділів, органів та посадових осіб університету інформації в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання завдань, покладених на Інститут та здійснення запланованих заходів.

VII. Відповідальність Інституту

7.1. Відповідальність Інституту полягає у відповідальності його працівників. Працівники Інституту несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

7.2. Притягнення працівників Інституту до дисциплінарної відповідальності здійснюється за поданням директора Інституту у встановленому чинним законодавством порядку.

ПОГОДЖЕНО:

  Проректор _____________________ (Р.Є. Гладишевський)
  В.о. керуючого справами __________ (В.М. Хміль)
  Керівник підрозділу ______________ (Я.Й. Грицак)
  В.о. нач. юрид. відділу _____________ (Б.Д. Гудз)