1. Літературна історія образу матері в однойменному романі А.Головка. – Наукові записки Львівського педінституту. – Львів, 1958. – С. 75 – 89.
 2. Художні особливості роману А.Головка “Мати”. – Збірник робіт аспірантів. Серія філологічних наук. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1963 – С. 92 – 103.
 3. Пролог – не епілог. – Дніпро. – 1965. – № 1. – С. 133 – 146.
 4. Роман, людина, суспільство. – Жовтень. –1966. – № 4. – С. 83 – 91.
 5. Перші романи (До початків українського радянського роману). – Українське літературознавство. – Вип. 4. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1968 – С. 12 – 19.
 6. Температура гарячого цеху. – Вітчизна. – 1969. –№ 6. – С. 147 – 153.
 7. У пошуках великої прозової форми. – Українське літературознавство. – Вип. 8. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1970. – С. 5 – 12.
 8. Досвід і досліди молодої прози. – Літературна Україна, 3 квітня 1970.
 9. Перші романи Юрія Яновського. – Матеріали звітної наукової сесії Інституту суспільних наук АН УРСР. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 107 – 108.
 10. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. – Львів, 1995.
 11. Роман опору і література трагічної свідомості. – Слово і час, 1996. – Ч. 1.
 12. Маркіян Шашкевич в оцінці Кирила Студинського. – Шашкевичіана. – Львів, 1996.
 13. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції). – Літературознавство. Міжнародна асоціація україністів. – К., 1996.
 14. Климентій Шептицький – слуга Божий. – Львів: Свічадо, 1997.
 15. Морально-філософська антитеза “добро – зло” в збірці “Зів’яле листя” І.Франка і літературна традиція. // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 – 27 вересня 1996 р.). – Львів: Світ, 1998.– С. 370 – 374.
 16. Українська література ХХ ст. В світлі національної ідеї (окреслення проблеми). – Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Крушельницької. – Львів, 1998.
 17. Перший укрaїнський утопiйний ромaн // Укрaїнa: культурнa спaдщинa, нaцiонaльнa свiдомiсть, держaвнiсть. Iст. тa фiлолог. розвiдки, присвяч. 60-рiччю aкaд. Я.Iсaєвичa. – Львiв, 1998. – С. 549 – 559.
 18. Розкопати Помпеї. – Парадигма. Збірник наукових праць Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 238 – 249.
 19. Ідеалізм Б.-І.Антонича // Українознавчі зошити. – Краків, 2000.
 20. Антитеза кари: гріх і прощення в поезії І.Калинця // Літературознавчі зошити. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Вип. 1. – С. 30-37.
 21. Ідейний заповіт Маркіяна Шашкевича і сучасний стан культури України // Україна. – Львів, 2001.
 22. Парадигми Ярослави Павличко, або Тридцятирічне мовчання // Ярослава Павличко. Парадигми часу. – Львів, 2001.
 23. Проблема вірності у художній спадщині Маркіяна Шашкевича // Київська Церква. – 2001. – Вип. 1.
 24. “Зів’яле листя” Івана Франка у контексті модернізму // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1.
 25. “Чого являєшся мені?..”: Психологічний аналіз // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2002. – Вип. 2.
 26. Завершення філософсько-ліричного циклу (до проблеми філософської лірики в українській літературі) // З його духа печаттю. Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка. – Львів, 2001.
 27. Т.Шевченко і П.Куліш в інтерпретації Миколи Хвильового // Українське літературознавство. Вип. 65. – Львів, 2002.