Інститут видає науковий збірник “Літературознавчі зошити”, який покликаний давати об’єктивну, iсторично прaвдиву i теоретично глибокого наукову оцінку певних творчих особистостей, лiтерaтурних явищ, фaктiв з життя письменників, естетичних нaпрямiв i течiй у творчому процесі вiд нaйдaвнiших чaсiв до сьогодення. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл, усіх, хто цікавиться літературознавством.

Лiтерaтурознaвчi зошити” розрaховaнi нa висвiтлення історико-літературних та теоретичних проблем, які є актуальними сьогодні. Видання не замикається на якійсь одній стильовій i темaтичній нормі, воно передбaчaє публiкaцiю лiтерaтурознaвчих студiй, рецензiй нa нaуковi дослiдження, a тaкож досi не оприлюднених нaуковихi художнiх творiв, листувaння письменникiв i т. . Критерiй пiдбору цих мaтерiaлiв єдиний – професiйний рівень, глибина осмислення явищ, проникнення у суть предмету дослідження.

Вимоги до авторів

Редколегія наукового збірника “Літературознавчі зошити” приймає до розгляду з подальшою публікацією статті і матеріали з літературознавства. Статті – обсягом не менше 0,5 обл.-вид. арк., інші матеріали (публікації документів, огляди, рецензії, бібліографія, наукова хроніка тощо) можуть бути дещо коротшими.

Рукописи розглядають в остаточній авторській редакції. Редколегія залишає за собою право вносити корективи у подані матеріали.

Усі матеріали автори подають у паперовому та електронному вигляді (дві копії файлу на одній дискеті, одна – у форматі RTF). Записи виконуються у версії для Windows 2000, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал (1,5). Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Порядок оформлення тексту: зліва зверху першої сторінки вказується УДК статті, нижче великими літерами друкується її заголовок, під ним ім’я і прізвище автора (якщо матеріал написаний у співавторстві, прізвища подаються через кому), анотація статті (250–350 знаків) українською мовою.

Неодмінною умовою подання статті є наявність українською, англійською та російською мовами такої інформації:

 • анотація (250–350 знаків), з зазначенням імені та прізвища автора / авторів і назви статті;
 • ключові слова (7–9);
 • відомості про місце праці (адреса роботи), посаду, науковий ступінь, вчене звання автора;
 • детальна контактна адреса (поштова, телефон, е-mail).

Подані статті і матеріали мають бути оригінальними, письмово підтверджені автором, що вони повністю або частково ніде не друкувалися і не подані до публікацій в інші видання.

У випадку недотримання авторами цих вимог – редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті і матеріали, не повертаючи їх авторам!

Редакційна колегія

 • канд. філол. наук, доц. Л.Бондар,
 • канд. філол. наук, доц. В.Івашків (заст. відп. ред.),
 • д-р. філол. наук, проф. М.Ільницький,
 • д-р. філол. наук, проф.В.Працьовитий,
 • д-р. філол. наук, проф. В.Корнійчук,
 • д-р. філол. наук, проф. Б.Криса,
 • д-р. філол. наук, проф. Т.Салига,
 • д-р. філол. наук, проф. Л.Сеник (відп. ред.),
 • канд. філол. наук, асист. Б.Пастух (відп. секретар.).