Вказана нижче література є доступною для користування в Інституті європейської інтеграції (головний корпус ЛНУ ім.Івана Франка, кімн. 308-Г). Для користування бібіліотекою Інституту потрібне посвідчення особи (службове посвідчення, студентський або читацький квиток тощо). Книги видаються на термін до двох тижнів.

Історія та політичний устрій Польщі

 1. Chodakiewicz Marek Jan. Żydzi i polacy. 1918-1955. Współistnienie – zagłada – komunizm. Biblioteka Frondy. Warszawa, 2000.
 2. Dolnicki Bogdan. Samorząd terytorialny. Zakamycze, 2001.
 3. Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Zakamycze, 1998.
 4. Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Wyd. II. Zakamycze, 2001.
 5. Odpowiedzialność organów Samorządu terytorialnego i administracji rządowej za stan środowiska na Ukrainie i w Polsce. Zeszyty naukowe №3. Przemyśl, 1999.
 6. Regulski Jerzy. Samoząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja.Warszawa, 2000.
 7. Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie. Doświadczenia i perspektywy. Zeszyty naukowe №2. Przemyśl, 1998.
 8. Sarnecki Paweł. Prezydent Ryecyzpospolitej Polski. Zakamycze, 2000.
 9. Skrzydło Wiesław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. – Zakamycze, 2000.
 10. Skrzydło Wiesław. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wzdanie IV. – Zakamycze, 2002.
 11. Dudzik Sławomir. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Zakamycze, 1998.
 12. Dudzik Sławomir. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Zakamycze, 1998.
 13. Marek Cisek. PPS przed rozłamem 1892-1921. Ustrój gospodarczy w programach. Tyczyn, 2002. (2 eks.)
 14. Pod redakcją M. Pazdan. Valeat aequitas. Katowice 2000.
 15. Sylwestrzak Andrzej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Branta 2001.
 16. Wawrzyniak Jan. Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego. Branta 1999.
 17. Skrzydło Wiesław. Ustrói polityczny RP w świetle z 1997 roku. Zakamycze, 2000.
 18. Skrzydło Wiesław. Ustrói polityczny RP w świetle z 1997 roku. Zakamycze, 2002.
 19. Pod redakcą Zygmunta Niewiadomskiego. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Branta 2001.

Право та законодавство Польської республіки

 1. Agopszowicz Antoni, Dobrowolski Grzegorz, Alexander Lipiński, Mikosz Ryszard, Walczak-Zaremba Hanna. Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa. Zakamycze, 2000.
 2. Bączyk Mirosław, Koziński Mirosław H., Michalski Marek, Pyzioł Wojciech, Szumański Andrzej, Weiss Ireneusz. Papiery Wartościowe. Zakamycze, 2000.
 3. Banaszak Bogusław. Wprowadzenie. Prawo konstytucyjne. Zakamycze, 1998.
 4. Bandarzewski Kazimierz, Czepiel Paweł; Iwańska Barbara. Kazusy z prawa gospodarczego publicznego. – Kraków, 1996.
 5. Baniak Stanisław. Prawo karne skarbowe. Zakamycze, 2001.
 6. Baranowski Paweł. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych. Zakamycze, 2000.
 7. Barta Janusz, Markiewicz Ryszard. Ochrona danych osobowych. Komentarz. Zakamycze, 2001.
 8. Barzycka-Banaszczyk Małgorzata, Wronka Ewa. Kazusy z prawa pracy. Warszawa, 1995.
 9. Bladowski Bogdan. Czynności sądowe w sprawach cywilnych. Wzory. Komentarz.- Zakamycze,1999.
 10. Bladowski Bogdan. Metodyka pracy sądziego w sprawach cywilnych. Wud.zm. i uz. – Zakamycze,1999.
 11. Bladowski Bogdan. Sądzia cywilista. Rola i zadania. Metodyka pracy. Wzory czunności z komentarzem. – Zakamycze, 2000.
 12. Bogucka Iwona. Funkcje prawa. Analiza pojęcia. Zakamycze, 2000.
 13. Borkiewicz-Liska Małgorzata. Wybór formy opodatkowania. Zakamycze, 1999.
 14. Cisek Andrzej, Kremis Józef. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Komentarz. – Zakamycze, 1999.
 15. Czubik Paweł. Legalizacja krajowa dokumentów. Zakamycze, 1998.
 16. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Kardas Piotr. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Komentarz do art.12 i 91 rodeksu karnego – Zakamycze, 1999.
 17. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Kardas Piotr. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zakamycze, 1999.
 18. Dobrowolski Grzegorz. Ochrona powietrza. Zakamycze, 2000.
 19. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Zakamycze, 1998.
 20. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Zakamycze, 1998. (2-i ekz.)
 21. Duda Juliusz. Polskie ustawodawstwo transplantacyjne. Zbiór przepisów. Zakamycze, 1999.
 22. Duda Juliusz. Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne.- Zakamycze, 1998.
 23. Enerlich Marek, Nowicka Izabela. Kazusy z prawa karnego materialnego. Warszawa, 1997.
 24. Filar Marian. Lekarskie prawo karne. Zakamycze, 2000.
 25. Fischer Bogdan. Kazusy z kryminalistyki. Zakamycze, 1998.
 26. Fischer Bogdan. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Zakamycze, 2000.
 27. Fisher Bogdan. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne. Zakamycze, 2000.
 28. Flemming Marian, Wojciechowska Janina. Zbrodnie wojenne. Przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 1999.
 29. Fornalik Stanisław, Góra Roman. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z objaśnieniami. Zakamycze, 2000.
 30. Gawlik Bogusław. Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zakamycze, 1999.
 31. Gniewek Edward. Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze, 2001.
 32. Gniwiek Edward. Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. Zakamycze, 1999.
 33. Gostyński Zbigniew. Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym. Zakamycze, 1999.
 34. Gostyński Zbigniew. Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym. Zakamycze, 1999. (2 ekz.)
 35. Gostyński Zbigniew. Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia. Komentarz do rozdzialu 54 Kodeksu postępowania karnego. Zakamycze, 2000.
 36. Grajewski Jan. Kazusy z prawa karnego procesowego z rozwiązaniami. Warszawa,1996.
 37. Granecki Paweł, Koleśnikow Marek. Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków. Zakamycze, 2001.
 38. Grzegorczik Tomasz. Prawo dewizowe. Kraków, 1996.
 39. Grzegorczyk Tomasz. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Zakamycze, 2001.
 40. Grzeszczyk Wincenty. Kasacja w polskim procesie karnym. – Zakamycze, 2000 (2 пр.).
 41. Grzybczyk M. Emisja kwitów depozytowych. ADR i GDR polskich spółek akcyjnych. Warszawa, 1997.
 42. Gudowska Beata. Prawo ubezpieczeń społecznych. Aneks. Zakamycze, 1999.
 43. Gudowski Jacek. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zakamycze, 1998.
 44. Hofmański Piotr. Świadek anonimowy w procesie karnym. Zakamycze, 1998.
 45. Jacyszyn Jerzy, Rudowicz Jakub. Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie. Zakamycze, 1999.
 46. Jamróg Sławomir, Kapusta Witold. Obrót nieruchomościami. Wzory umów z objasnieniami. Zakamycze, 1998.
 47. Jankowski Janusz. Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym. Zakamycze, 1999.
 48. Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza. Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Zakamycze, 2001.
 49. Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych. Pod red. Józefa Filipka. Zakamycze, 1998.
 50. Jeźyńska Beata, Oleszko Aleksander. Prawo rolne i żywnościowe. Zarys wykładu. Zakamycze, 2003.
 51. Karaim Joanna. Zawieszenie postępowania cywilnego w postępowaniu procesowym. Zakamycze, 1998.
 52. Karta nauczyciela. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 53. Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Wydanie druge. Objaśnienia. Zakamycze, 2001.
 54. Kodeks celny. Skorowidz. Wprowadzenie Marian Zdyb. Zakamycze, 2000.
 55. Kodeks cywilny ze skorowidzem. Wydanie IV. Wprowadzenie Aleksander Oleszko. Zakamycze, 2001.
 56. Kodeks cywilny ze skorowidzem. Stan prawny na 20 maja 2003 r. Zakamycze, 2003.
 57. Kodeks drogowy. Wydanie V. Wprowadzenie Ryszard A. Stefański. Zakamycze, 2001.
 58. Kodeks drogowy. Stan prawny na 8 września 2003 r. Zakamycze, 2001.
 59. Kodeks handlowy i inne teksty prawne. 6. wydanie. Warszawa, 1999.
 60. Kodeks handlowy wraz z indeksem rzeczowym. 4. wydanie. C. H. Beck 2000.
 61. Kodeks karny i inne teksty prawne. 7. wydanie. Warszawa, 2000.
 62. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Stefan Lelental. Warszawa, C. H. Beck 1999.
 63. Kodeks karny wykonawczy. Wprowadzenie Zbigniew Hołda. Kraków 1997.
 64. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa, 2001.
 65. Kodeks karny. Zakamycze, 2000.
 66. Kodeks karny. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 67. Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykrovzenia, Kodeks karnz skarbovy. Zakamycze, 2003.
 68. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 69. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa 0 samorządowych kolegiach odwoławczych, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa o NSA, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. LEX wydawnictwo prawnicze. Zakamycze, 2003.
 70. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Zakamycze, 2000.
 71. Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne. 6. wydanie. Warszawa, 2001.
 72. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Wprowadzenie Edward Skrętowicz. Zakamycze, 2001.
 73. Kodeks postępowania karnego. 2. wydanie. C. H. Beck 2000.
 74. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Zakamycze, 2003.
 75. Kodeks pracy. (ye skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 76. Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne. Wydanie II. Wprowadzenie Mirosław Nazar. Zakamycze, 1999.
 77. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Z skorowidzem. Zakamycze, 2003.
 78. Kodeks spółek handlowych, Ustawa o krajowym rejestrze sądowym, Prawo działalności gospodarczej, Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Zakamycze, 2003.
 79. Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Wydanie II. Wprowadzenie Andrzej Szumański. Zakamycze, 2001.
 80. Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem. Zakamycze, 2003.
 81. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 82. Korcyl-Wolska Marianna. Kazusy. Prawo karne procesowe z rozwiązaniami. Zakamycze, 1998.
 83. Korcyl-Wolska Marianna. Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce. Zakamycze, 2001.
 84. Kościelniak Grzegorz. Fundusze powiernicze. Zakamycze, 1998.
 85. Kostecki Apoloniusz. Prawo czekowe. Stan prawny na 1 czerwca 1998 r. Zakamycze, 1998.
 86. Krajewski Krzysztof. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii.- Zakamycze, 2001.
 87. Krzemiński Zdzisław. Rozwód. Zakamycze, 2001.
 88. Krzemiński Zdzisław. Separacja. Warszawa, 2000.
 89. Krzysztof W. Baran. Procesowe prawo pracy. Zakamycze, 2003.
 90. Kwiatkowska-Darul Wioletta. Przesłuchanie dziecka. Zakamycze, 2001.
 91. Landowski Wojciech. Indos wekslowy. Zakamycze, 1998.
 92. Łaszczyca Grzegorz. Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Zakamycze, 2000.
 93. Leszczyński Leszek. Stosowanie generalnych klausul odsylających. Zakamycze, 2001.
 94. Leszczyński Wiktor, Zakrewska-Szczepańska Krystyna. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 1999.
 95. Łętowska Ewa. Ochrona niektórych praw konsumentów. Warszawa, 2001.
 96. Liszewska Agnieszka. Odpowiedzalność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Zakamycze, 1998.
 97. Marczak A., Wajszczuk I. 1001 sposobów. Podatek dochodowy od osób fizychnych za lata 1997-1998. Warszawa, 1998.
 98. Marek Zdzisław, Kłys Małgorzata. Opiniowanie sądowo-liekarskie i toksykologiczne. Zakamycze, 2001.
 99. Masewicz Walery. Zakaz dziłalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Warszawa, 1996.
 100. Michałowski Zbigniew. Jak ściągnąć należności z Niemiec. Warszawa, 1999.
 101. Michalski M., Sobolewski L. Prawo o funfuszach inwestycyjnych. Komentarz. Warszawa, 1999.
 102. Myczkowski L. Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce. Warszawa, 2000.
 103. Nesterowicz Mirosław. Prawo turystyczne. Zakamycze, 2003.
 104. Niezbecka Elżbieta, Jakubecki Andrzej, Mojak Jan. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych.- Zakamycze, 2000.
 105. Niżankowska Anna-Maria. Ustawowe uprawnienia niezapłaconego sprzedawcy ruchomości w prawie upadłościowym. Zakamycze, 2001.
 106. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Zasady odpowiedzialności karnej. Zeszyt 12. Warszawa, 1998.
 107. Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe. Pod red. Prof. Edwarda Skrętowicza. Zakamycze, 1998.
 108. Oleszko Aleksander. Ustrój polskiego notariatu. Zakamycze, 1999.
 109. Palka Przemysław, Reut Małgorzata. Korupcja w nowym Kodeksie karnym. Zakamycze, 1999.
 110. Pawela Stanisław. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Zakamycze, 2003.
 111. Pawelec Kazimerz J. Zanim kupimy i ubezpieczymy samochód. Warszawa, 1999.
 112. Pietrzykowski Krzysztof. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentaż. Warszawa, 2001.
 113. Pisuliński Jerzy. Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami. Warszawa, 1997.
 114. Podatki państwowe. Warszawa, 2000.
 115. Pod red. Janusza Barty. Problemy prawa własności intelektualnej. Zakamycze, 2003.
 116. Polnische Wirtschafts Gesetze. 4. Auflage. Zivilgesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Joint-Venture-Gesetz und andere Texte in Deutsche Übersetzung. Warszawa, 1999.
 117. Polnische Wirtschafts Gesetze. 5. Auflage. Zivilgesetzbuch. Gesetz über die Handelsgesetzbuch und andere Texte in deutscher Übersetzung. Warszawa, 2001.
 118. Prawo administracyjne. Orzecznictwo, literatura. Zakamycze, 2001.
 119. Prawo upadłościowe i naprawcze. (ze skorowidzem). Zakamycze, 2003.
 120. Przestępstwa przeciwko źyciu I zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa, C. H. Beck 2000.
 121. Pszewrocki Andrzej. Łączenie spółek kapitalowych. Kraków, 1996.
 122. Ptak Bogusław. Spółka z udziałem zagranicznym. Kompendium. Zakamycze, 1999.
 123. Restructuring of the national economy under the systemic transformation. Scientific editor Ryszard Borowiecki. Warsaw-Cracow, 1999.
 124. Rudnicki Stanisław. Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne. Zakamycze, 1999.
 125. Rudnicki Stanisław. Sąsiedztwo nieruchomości. Zakamycze, 1999.
 126. Sasiak Rafał. Fuzje i prszejęcia spółek publicznych. Zakamycze, 2000.
 127. Sasiak Rafał. Fuzje i prszejęcia spółek publicznych. Zakamycze, 2000. (2 ekz.)
 128. Skalski Tomasz. Przekształcenie spółki z O. O. W spółkę akcyjną. Zakamycze, 1999.
 129. Skąpski Michał. Kazusy z prawa pracy. – Zakamycze, 1999.
 130. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych. 1998. Sopot 1999.
 131. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych. 2000. Sopot 2001.
 132. Smaga Marcin. Karty płatnicze. Zakamycze, 1998.
 133. Sobczak Jacek. Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy. Zakamycze, 2001.
 134. Sołtys Bogusław. Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim. Zakamycze, 2003.
 135. Środki zaskarżenia w procesie karnym. Pod redakcją Andrzeja Gaberle, Stanisława Waltosia. Zakamycze, 2000.
 136. Środki zaskarżenia w procesie karnym. Zakamycze, 2000.
 137. Stefański Ryszard A. Przestępstwa drogowe w nowym kodeksie karnym. Zakamycze, 1999.
 138. Stręk Tadeusz. Państwowa Inspekcja Pracy. Zakamycze, 1998.
 139. Studija z prawa prywatnego gospodarczego. Zakamycze, 2003.
 140. Studenckie zeszyty prawnicze. Zeszyt 9-10. Zakamycze, 2003.
 141. Suliński Grzegorz. Jednoosobowa spółka z O.O. Zakamycze, 1999.
 142. Suliński Grzegorz. Jednoosobowa spółka z o.o. Zakamycze, 1999.
 143. Szczepaniak Jarosław. Ordynacja podatkowa. Komentarz porównawczy. Zakamycze, 1999.
 144. Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001.
 145. Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001. (2 ekz.).
 146. Szczurek Zbigniew. Prawo cywilne dla studentów administracji. Zakamycze, 2001. (3 ekz.).
 147. Szpunar Adam. Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego. Wydanie II rozszerzone.- Zakamycze, 1999.
 148. Szpunar Adam. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zakamycze, 2000.
 149. Szpunar Adam. Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zakamycze, 2000.
 150. Szumażski Andrzej. Ustawa o umowach offsetowych. Zakamycze, 2000.
 151. Szymanski J., Sobczak J. Moje prawa jako podatnika. Praktyczne porady i wzóry.Warszawa, 1996.
 152. Tazbir Rafał. Ochrona interesów pracodawcy przed dzałalnością konkurencyjną pracownika. Zakamycze, 1999.
 153. Tomaszewski Dominik. Zakonczenie najmu lokalu. Zakamycze, 1999.
 154. Tracz Grzegorz. Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej. Zakamycze, 1998.
 155. Troicka-Sosińska R. Zabezpieczenie należności pieniężnych. Warszawa, 1999.
 156. Wójcik Artur. Zawarcie umowy w drodze przetargu.- Zakamycze, 2000.
 157. Wolanin M. Gospodarowanie i przekształcanie własności nieruchomości. Warszawa, 1999.
 158. Żurek Ksawery. Spółka cicha. Zakamycze, 2000.
 159. Orzechnictwo Trybunału Konstytucyjnego. Rok 1996. Tom 1. C H Beck.
 160. Orzechnictwo Trybunału Konstytucyjnego. Rok 1997. C H Beck.
 161. Bogusław Michalski. Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdz. XXXV Kodeksu Karnego. Komentarz. C H Beck.
 162. Pod redakcą K. Piaseckiego. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. C H Beck. Warszawa 1999.
 163. Pod red. J. Marciniuka. Podatek dachodowy od osób fizycznych. C H Beck. Warszawa 2000.
 164. Andrzej Wróbel. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 165. Edward Skrętowicz. Kodeks postępowania karnego ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 166. Tadeusz Bojarski. Kodeks karny ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 167. Aleksander Oleszko, Beata Jeźyńska, Piotr Mikołajczyk. Prawo rolne i źywnościowe. Zbiór przepisów. Zakamycze 2002.
 168. Beata Nowotarska-Romaniak. Markering usług zdrowotnych. Zakamycze 2002.
 169. Andrzej Kidyba. Atypowe spółki handlowe. Zakamycze 2001.
 170. Wojciech Klyta. Spółki Kapitałowe w prawie prywatnym. Zakamycze 2002.
 171. Liliana Altenbek-Skarbek, Waldemar Żurek. Prawo spadkowe. Poradnik. Zakamycze 2002.
 172. Agata Wacławik. Prawo Krótkoterminowych papirów dłuźnych. Zakamycze 2002.
 173. Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan. Umoryenie ogólnego postępowania administraczjnego. Zakamycze 2002.
 174. Rafał Paprzycki. Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce. Zakamycze 2002.
 175. Konrad Kohutek. Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych. Zakamycze 2002.
 176. Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Zakamycze 2002.
 177. Zdisław Krzemiński. Separacja. Zakamycze 2002.
 178. Zdisław Krzemiński. Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz. Zakamycze 2003.
 179. Marek Chmaj, Leszek Lesycyzński, Wiesław Skryedło, Jacek Y. Sobcyak, Andryej Wróbel. Zasady ogólne. Tom I. Zakamycze 2002.
 180. Marek Chmaj, Leszek Lesycyzński, Wiesław Skryedło, Jacek Y. Sobcyak, Andryej Wróbel. Wolności i prawa polityczne.. Tom III. Zakamycze 2002.
 181. Grażyna Prawelska-Skrzypek. Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Kraków 1996.
 182. Wincenty Grzeszczyk. Kasacja w sprawach karnych. Zakamycze 2001.
 183. Jacek Górecki. Umowne prawo pierwokupu. Zakamycze 2001.
 184. Piotr Pilarczyk. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako spółka akcyjna. Zakamycze 1999.
 185. Zdisław Krzemiński. Adwokat w procesie cywilnym. Z wyboru i z urzędu. Zakamycze 1999.
 186. Bernadeta Fuchs. Umowy Franchisingowe. Zakamycze 1998.
 187. Mariusz Paweł Ilnicki, Jacek Wolski. Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Zakamycze, 2000.
 188. Andrzej Szumański. Ustawa o umowach offsetowych. Komentarz. Zakamycze, 2000.
 189. Adam Pietrasik, Robert Rykowski. Hipoteczny list zastawny. Zakamycze, 2000.
 190. Bogdan Bladowski. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym. Zakamycze, 2001.
 191. Jan Mojak. Prawo papierów wartościowych. W zarysie. Zakamycze, 2001.
 192. Ernest Knosali, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca. Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej. Zakamycze, 1999.
 193. Nieruchomości. Edycja 1999. C H BECK.
 194. L. Myczkowski. Spółdzielnie mieszkaniowe. C H BECK. Warszawa 1999.
 195. A. Srzednicki, W. Sokołowicz, S. Matura. Prawo układowe w praktyce. Objaśnienia. Procedury. Wzory. C H BECK. Warszawa 1999.
 196. L. Myczkowski. Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce. C H BECK Warszawa 2000.
 197. A. Kappes. Spółka komandytowa. C H BECK Warszawa 1999.
 198. Edward Drozd. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zakamycze 1998.
 199. Maksymilian Pazdan. Konwencja narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zakamycze 1998.
 200. Wiesław Skrzydło. Ordynacja prezydencka. Zakamycze, 2000.
 201. Edward Warzocha. Prawo budowlane i inne akty prawne. Zakamycze, 1999.
 202. Wiesław Skrzydło. Konstztucja Ryecyzpospolitej Polskiej. Zakamycze, 2001.
 203. Marek Chmaj. Ordynacja samorządowa. Zakamycze, 2000.
 204. Wojciech Kręcisz, Wojciech Taras. Ustawa o referndum lokalnym. Zakamycze, 2001.
 205. Mirosław Nazar. Prawo lokalowe. Zakamycze, 1998.
 206. Piotr Górecki. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakamycze, 2000.
 207. Teresa Liszcz. Ubezpieczenia zdrowotne. Zakamycze, 1999.
 208. Bogdan Dolnicki. Prawo Sarządu terytorialnego. Zakamycze, 1999.
 209. Wojciech Chróścielewski, Włodzimierz Nykiel. Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej. C H BECK. Warszawa 2000.
 210. Izabella Gil, Piotr Gil. Kazusy z prawa podatkowego z rozwiązaniami. C H BECK. Warszawa 1998.
 211. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Kompendium. C H BECK. Warszawa 2000.
 212. Wanda Wójtowicz. Podatki – część szczegółowa. C H BECK. Warszawa 1999.
 213. Jan Widackij. Kryminalistyka. C H BECK. Warszawa 1999.
 214. Andrzej Marek. Prawo karne. C H BECK. Warszawa 2000.
 215. Andrzej Zieliński. Postępowanie cywilne. Tom 2b. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i dyskietką. C H BECK. Warszawa 1998.
 216. Marzena Okła. Prawo gospodarcze. Wzory pism w obrocie gospodarczym z objaśnieniami i dyskietką. C H BECK. Warszawa 2000.
 217. J. Serwacki, p. Kryczko, A. Nita. Podatek dochodowy od osób fizycznych. C H BECK. Warszawa 1998.
 218. J. Serwacki, p. Kryczko, A. Nita. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Tom I. C H BECK. Warszawa 2000.
 219. Edward Gniewek. Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze 2001.
 220. Anna Tenerowicz. Kodeks postępowania karnego. 2. wydanie. C H BECK
 221. Daszkiewicz Krystyna. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. C H BECK. Warszawa, 2000.
 222. Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie Andrzej Szumański. Wydanie III. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 223. Ustawa o zamówieniach publicznych. Stan prawny na 1 października 2002 r. Zakamycze 2002.
 224. Kodeks pracy. Wprowadzenie Kazimierz Jaśkowski. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 225. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny. Zebrał i opracował prof. Dr hab. Kazimierz Piasecki. Oficyna wydawnicza Branta 1999.
 226. Kodeks postępowania administracyjnego. Stan prawny na 1 sierpnia 2002 r. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 227. Kodeka drogowy. Stan prawny na 1 sierpnia 2002 r. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 228. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zakamycze 2002.
 229. Kodeks karny. Ze skorowidzem. Zakamycze 2002.
 230. Salwa Zbigniew. Kodeks pracy. Wydanie III. Branta. 2002.
 231. Gliniecka Jolanta, Harasimowicz Jerzy. Zasady polskiego prawa budźetowego. Branta 2000.
 232. Krześniak Eligiusz Jerzy. Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych. Zakamycze 2002.
 233. Granecki Paweł, Koleśnikow Marek. Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków. Wzdanie III. Zakamycze, 2002.
 234. Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza. Kodeks pracy. Wydanie II. Zakamycze 2002.
 235. Koch Andrzej, Napierała Jacek. Prawo handlowe. Spółki hanflowe, umowy gospodarcze. Zakamycze 2002.
 236. Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie. Branta 1996.
 237. Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie. I (1) Branta 1998.
 238. Pod red. Łopuskiego Jana. Prawo morskie.ІІ (2) Branta 2000.
 239. Pod red. Tylmana Janusza. Postępowanie Karne. Zbiór przepisów, orzecznictwo i literatura. Branta 2002.
 240. Baran Ewa, Baran W. Krzysztof. Prawo pracy. Żródła,bibliografia. Branta 2001.
 241. Wójtowicz Wanda, Gorgol Andrzej. Prawo dewisowe z komentarzem. Branta 2001.
 242. Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Zakamycze 2002.
 243. Kidyba Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Tom II. Zakamycze 2002.
 244. Witosz Antoni. Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Branta 2001.
 245. Witosz Antoni. Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Branta 2002.
 246. Kufel Jan. Kodeks spółek handlowych z krótkim komentarzem. Branta 2002.
 247. Surkont Mirosław. Prawo karne. Branta 2001.
 248. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna. Ustanie członkostwa w spółce z ograniczonę odpowiedzialnością. Zakamycze 2002.
 249. Piankowski Maciej. Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych. Branta 2002.
 250. Łopuski Jan. Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Branta 2001.
 251. Pod red. Wiśniewskiego Leszka. Ochrona praw człowieka w świecie. Branta 2000.
 252. Iwona Skrzydło-Niżnik, Grażzna Zalas. Ustawa o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo. Zakamycze 2002.
 253. Kinga Flaga-Gieruszyńska. Jurzsdzkcja krajowa i uynanie oryeczeń sądów zagranicznych. Polska i standardy europejskie.. Zakamycze 1999.
 254. Pod red. Józefa Filipka, Iwony Skrzydło-Niżnik, Piotra Dobosza. Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach samorządowych. Zakamycze 2002.
 255. Marek Porzycki. Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony umowy wzajemnej z uwzględnieniem nettingu na wypadek niewypłacalności. Zakamycze 2002.
 256. Zdisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz. Zakamycze 2002.
 257. Krzysztof Janczukowicz. Kodeks karny. Z orzecznictwem. Zakamycze 2002.
 258. Józef Wójcikiewicz. Ekspertyza sądowa. Zakamycze 2002.
 259. Paweł Sarnecki. Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Zakamycze 2002.
 260. Bogdan Fischer, Machał Skruch, Paweł Szewczyk. Wzory umów w prawie komputerowym. Wydanie II. Zakamycze 2002.
 261. Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakamycze 2002.
 262. Dziedzictwo prawne XX wieku. Zakamycze.
 263. Transformacje prawa prywatnego. Numer niemiecki. Zakamycze 2001.
 264. Transformacje prawa prywatnego. Numer 4/2002. Zakamycze 2002.
 265. Transformacje prawa prywatnego. Numer 2/2003. Zakamycze 2003.
 266. Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski. Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918). Zakamycze 2002.
 267. Stanisław Wiąckowski. Ekologia ogólna. Branta 2001.
 268. Sławomir Dudzik. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Zakamycze 2002.
 269. Piotr Hofmański, Jacek Satko. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Zakamycze 2002.
 270. Zdisław Kegel, Jacek Satko. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zakamycze 2002.
 271. Wróbel Andrzej. Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Zakamycze, 2003.
 272. Sybilla Stanisławska-Kloc. Ochrona baz danych. Zakamycze, 2002.
 273. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński redakcja naukowa. Informacja w zarządzaniu procesem zmian. Zakamycze, 2003.
 274. Michał Araszkiewicz, Karolina Chytła, Izabela Dzierwa, Marta Ganobis, Magdalena Kogut, Joanna Kolber, Mariola Kubik, Sebastian Pabin, Tomasz Szeląg, Paulina Święcicka-Wystrychowska. Prawo Rzymskie. Repetytorium. Zakamycze, 2003.
 275. Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki. Prawo wyznaniowe. Zakamycze, 2003.
 276. Zbigniew R. Kmiecik. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Wzdanie IV. Zakamycze, 2003.
 277. Jacek Giezek, Piotr Kardas. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 278. Tomasz Grzegorczyk. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 279. Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Michał Płachta. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II. Zakamycze, 2003.
 280. Krzysztof Szaniawski, Tomasz Kościelnz. Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 281. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska. Kodeks pracy. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 282. Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 283. Andrzej Jakubecki (wprowadzenie). Prawo upadłościowe i naprawcze. Zakamycze, 2003.
 284. Prawo upadłościowe i naprawcze. Tłumaczenie Richard C. Kraemer, Marek Porzycki, Katarzyna Bitner Przybylska. Zakamycze, 2003.
 285. Baehr Jerzy, Stawicki Edward, Antczak Jacek. Prawo energetyczne. Komentarz. Zakamycze, 2003.
 286. Dowód z dna w postępowaniu procesowym. Materiały z konferencji Instytutu Badań Dna. Warszawa, 2002.
 287. Zedler Feliks (wprowadzenie). Prawo upadłościowe i naprawcze. Zakamycze, 2003.
 288. Borowiecki Ryszard, Kwieciński Mirosław (red. naukowa). Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. Zakamycze, 2003.
 289. Michał Aasykiewicy, Barbara JelonekAnna Kois, Krystian Kudela, Alicja Poczatenko, Łukasz Przyborowski, Joanna Wasiniewska, Marcin Wystrychowski. Prawo konstytucyjne. Repetytorium. Zakamycze, 2003.
 290. Pieńkos Jerzy. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze, 2003.
 291. Jakowiak Urszula, Uziak Waldemar, Wypych-Żywicka Alina. Prawo pracy. Zakamycze, 2003.
 292. Red. Jerzy Łańcucki, Zbigniew Rau. Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Teoria i praktyka. Zakamycze, 2003.

Європейське право

 1. Biernat Stanisław, Wasilewski Andrzej. Wolność gospodarcza w Europie. Zakamycze, 2000.
 2. Bińczycka-Majewska Teresa. Koordynacja systemów zabiezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Zakamycze, 1999.
 3. Dokumenty Europejskie. W opracowaniu Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Tom II. Lublin, 1999.
 4. Dyrektywa maszynowa. Wydanie zaktualizowane. Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej. Wymagania zechniczne. Warszawa, 1999.
 5. Europejski trybunał praw człowieka. Orzecznictwo. Tom 1. Zakamycze, 2001.
 6. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof. Vademecum Organizacji Europejskich. Warszawa, 2000.
 7. Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europeiskiej. Zakamycze, 2001.
 8. Jagielska Monika. Odpowiedzialność za produkt. Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy 374/85. Zakamyche, 1999.
 9. Karta podstawowych praw Unii Europejskiej. Zakamycze, 2003.
 10. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz. Zakamycze, 2001.
 11. Kuźniak Brygida, Capik Agata. Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I. Warszawa, 2000.
 12. Łukasz Bohdan. Usługi prawnicze w Unii Europejskiej. Zakamycze, 2000.
 13. Nowicki Marek Antoni. Europejskie Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo 2000 (cześć 1).
 14. Polska-Europa-Integracja. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej. №1/2000.
 15. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення, коментарі. 1’1999. Український Центр Правничих Студій. Київ, 1999.
 16. Szkice o prawie europejskim. Pod red. A. Wentkowskiej. Katowice 1998.
 17. Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar. Rozprawy z polskiego i Europejskiego prawa prywatnego. Kraków, 1994.
 18. A. Wentkowska. Szkice o prawie europejskim. Katowice 1998.
 19. Karta podstawowych praw Unii Europejskiej. Wprowadzenie i tłumaczenie Marek Antoni Nowicki. Zakamycze 2001.
 20. Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego. Wybór i opracowanie Andryej Marian Światkowski, Halina Wierzbińska. Kraków, 1999.
 21. Układ Europejski, ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugjej strony. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Rady Ministrów. Styczeń 1994.
 22. Krzystof Kaszuba, Paweł Kawa. Przewodnik po Unii Europejskiej. Rzeszów 2002.

Європейська інтеграція

 1. Accession negotiations. Poland on the road to the European Union. Warszawa. (1 ekz.)
 2. Accession negotiations. Poland on the road to the European Union. Warszawa. (2 ekz.)
 3. Buras Piotr, Cichocki Marek A. The impact of the political situation in Poland following the formation of a minority government on the harmonization of Polish legislation with the Acquis Communautaire. (Part 2).
 4. Business forum. London 17-20 April, 1999. Albania.
 5. Business forum. London 17-20 April, 1999. Bosnia and Herzegovina.
 6. Business forum. London 17-20 April, 1999. Bulgaria.
 7. Business forum. London 17-20 April, 1999. Hungary.
 8. Business forum. London 17-20 April, 1999. Poland.
 9. Business forum. London 17-20 April, 1999. Romania.
 10. Business forum. London 17-20 April, 1999. Slovenia.
 11. Business forum. London 17-20 April, 1999. Ukraine.
 12. Business forum. London 17-20 April, 1999. Ukraine. (2 екз.)
 13. Cichocki Marek A., Osica Olaf. „Listy do Jaime Gamy”.
 14. Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa. Werner Weidenfeld (Hrsg.). Gütersloh, 1995.
 15. Europa öffnen. Anforderung an die Erweiterung. Werner Weidenfeld (Hrsg.). Gütersloh, 1997.
 16. A European Union strategy for sustainable development. European Communities, 2002. (2 ekz.).
 17. From single market to European Union. Brussels, Luxemburg, 1992.
 18. Globalization. Experiences and Prospects. Editors Hermann Bünz, Antoni Kukliński. Warsaw, 2001.
 19. Głowacki Andrzej, Ruszkowski Janusz, Marek Żurek. Integracja Europejska. Wybór problemów. OFICYNA TON, 2000.
 20. Intergovernmental Conference. 1996.
 21. Jabłoński B., Kamiński S. NATO Acquis. Toruń, 1999.
 22. Jesień Leszek. Po Amsterdamie, przed poszerzeniem. 1998.
 23. Kamiński Wiesław Andrzej. Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szense, zagroźenia. Zamość, 2000.
 24. Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich. Pod redakcją naukową Zbigniewa Stachowskiego. Warszawa-Tyczyn, 1999.
 25. Kraków 2000. European city of culture.
 26. Między traktatem wersalskim a NATO. Wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii. Pod redakcją Karola Fiedora i Mariana S. Wolańskiego. Wrocław, 2000.
 27. Negocjacje członkowske. Polska na droze do Unii Europejskiej. Wydanie drugie poszerzone. Warszawa.
 28. Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Doświadczenia z transformacji i współpracy. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 1998.
 29. Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. Jak wychowywac dla Europy. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 1999.
 30. Polska, Niemcy, Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku. Pod red. Włodzimierza Bonusiaka. Rzeszów, 2000.
 31. Refugees in Europe. 7th Polish-German Seminar on Contemporarz Problems of International Law. Cracow, Poland 4-10 May 1997. Jagellonian University. 1999.
 32. Regierungskonferenz. 1996.
 33. Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie. Pod red. naukową prof. Andrzeja Stępniaka. Wyd. 1. Warszawa, 2000.
 34. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Historyczna szansa.
 35. Ruszkowski Janusz. Kształtowanie się integracji europejskiej. Szczecin, 1999.
 36. Ruszkowski Janusz. Wspólna polityka zagraniczna I bezpieczeństwa UE. Szczecin, 1999.
 37. Ruszkowskij Janusz. Unia Europejska. Tom I. Geneza i Ewolucja Integracji Europejskiej. Szczecin 2000.
 38. Ruszkowskij Janusz. Unia Europejska. Tom II. Instytucje i Organy. Szczecin 2000.
 39. Schöbel Norbert. Le Comité des Régions. 1994-1996: Un premier bilan d’action. Occasional papers #17.
 40. Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Pzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokumenty. Wyd. 2. Warszawa, 2000.
 41. Steiner Jürg. Demokracje europejskie. Rzeszów, 1993.
 42. Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. prof. Andrzeja Stępniaka. Wyd. 1. Warszawa, 2001.
 43. Wandycz P., Frendl L. Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka. London, 1965.
 44. Wilka Marian. Nowa Europa 1989-2000. Łodź, 1998.
 45. Żródła informacji o Unii Europejskiej. Listopad 2000.
 46. Żródła informacji o Unii Europejskiej. Listopad 2000. (2 екз.)
 47. Вісник Українського Центру Прав Людини. Число 4-5/1998.
 48. Корбут Д., Замятін В., Підлуська І. Європейська інтеграція: крок за кроком. Посібник для журналістів. Київ, 2001.
 49. Нейтральні держави в процесі Європейської інтеграції: Австрія та Україна. Порівняння. 19. 09. – 20. 09. 2001.
 50. Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. Європейська Комісія, 2001.
 51. Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej. Warszawa, 1999.
 52. Zamówienia publiczne w prawie wspólnot Europejskich. Dostawy. Warszawa, 1999.
 53. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Polish agency for enterprise development.
 54. Paweł Żukowski. Euro 1999. Wspólny pieniądz europejski. Warszawa 1999.
 55. Lluis Maria de Puig. L′enlevement de l′europe. Idees pour une defense europeenne. 2000.
 56. Kuźniak Brygida, Capic Agata. Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I. C H Beck.
 57. Adaptation of the polish legal system to European Union law: Selected aspects. Adam Lazowski, University of Warsaw.
 58. Ogólne bezpieczeństwo produktu I odpowiedzialność za produkt wadliwy. Warszawa 2001.
 59. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor uźyteczności publicznej. Warszawa 2000.
 60. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwoławcze w świetle dyrektyw. Wydanie II rozszerzone i poprawione. Warszawa 2000.
 61. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi dostawy i roboty budowlane. Wydanie II rozszerzone i poprawione. Warszawa 2000.
 62. Zamówienia publiczne w Niemczech. Warszawa 2001.
 63. Europa Wschodu i Zachodu. Poznań, 2000.
 64. Zbigniew Drozdowicz, Zdisław W. Puślecki. Adaptacja przez transformacje. Poznań, 2001.
 65. Wiesław Walkiewicz. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Tyczyn, 2002. (5 eks.)
 66. Wiesław Walkiewicz. Unia Europejska. Pytania i odpowiedzi. Tyczyn, 2002. (13 eks.)
 67. NATO CO-OPERATION: Defence industry, Research and Technology. The Visegrad countries. February – November 2001.
 68. Polska a dalsze otwarcie NATO. Pod red. prof. Erharda Cziomera. Kraków, 1998.
 69. Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokumenty.Warszawa.
 70. Pod red. Tadeusza Kołodzieja. Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej Warszawa, 1999.
 71. Nesterowicz Mirosław. Prawo turystyczne. Branta 1999.
 72. Pod red. Cezarego Mika. Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki szanse i zagrożenia. Toruń 1997.
 73. Krzysztof Kaszuba, Paweł Kawa. Przewodnik po Unii Europejskiej. Poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera. Rzeszów, 2002
 74. Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów. Pod red. Teresy Sasińskiej-Klas. Rzeszów, 2002 (2 ekz.).
 75. Unia Europejska. Integracja Polsky z Unią Europejską. Pod red. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Ewy Synowiec. Warszawa, 1996.
 76. Глобальна торгова система: СОТ – розвиток інститутів, правил, інструментів. Монографія. КНЕУ. Київ, 2003.
 77. Państwa Europy Srodkowooschodniej w droze do unii Europejskiej. Rola mediów. Od redakcją Terezy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2002.
 78. Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowzch sąsiodów. O przyszłości Europy. Fundacja Batorego. Warszawa, 2003.
 79. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – К.: Стилос, 2002. – 314 с.
 80. Роль Українських частин спільних органів між україною та ЄС. Огляд роботи Підкомітетів, створених у рамках Угоди про партнерство та співробітництво. – К., 2009. – 46 с.
 81. Н.А. Гнидюк. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу. – К. : Книга плюс, 2010. – 192 с.

Історія та зовнішня політика України

 1. Drozd Roman, Hałagida Igor. Ukraińcy w Polsce. 1944-1989. Warszawa, 1999.
 2. Kozakiewicz Jerzy. Rosja w polityce niepodległej Ukrainy. Warszawa, 1999.
 3. Ukraina między Rosją a Zachodem. Pod red. Moniki Zamarlik. Kraków, 2001.

Історія i політика різних країн

 1. Koniecka Anna, Borowiec Władysław. W cieniu czerwonej piramidy. Tyczyn, 2000.
 2. Koniecka Anna, Borowiec Władysław. W cieniu czerwonej piramidy. Tyczyn, 2000. (2-i ekz.).
 3. Дюпон-Мельниченко Жан-Бернар, Ададуров Вадим. Французька історіографія ХХ століття. Львів, 2001.

Економіка

 1. Bliźniak Dariusz, Gontarski Leszek. Gełda towarowa. Materiały pomocnicze. Zakamycze, 1998.
 2. Budnikowski Adam. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa, 2001.
 3. Fuchs Bernadetta. Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym. Zakamycze, 2000.
 4. Jaki Andrzej. Wycena przedsiębiorstw. Pomiar i ocena wartości. . Zakamycze, 2000.
 5. Księżyk Marianna. Podstawowe zagadnienia ekonomii. Podręcznik. Zakamycze, 2000.
 6. Mynarski Stefan. Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, 2000.
 7. Piana Valentino. Jak makroekonomia zmienia się dzięki komputerowi. Materiały pomocnicze. Zakamycze, 2000.
 8. Sołtysińska Aleksandra, Czubik Paweł. CEFTA środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. Zakamycze, 1997.
 9. Surdykowska Stanisława T. Rachunkowość międzynarоdowa. Zakamycze, 1999.
 10. Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Wprowadzenie Bronisław Micherda. Zakamycze, 2001.
 11. Wojciechowski Ireneusz. Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko. Zakamycze, 1999.
 12. Working papers. Fritz Breuss. WTO Dispute Settlement from an Economic Perspective – More Failure than Success? October 2001.
 13. Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 1. Podatek dochodowy od osób prawnych. 2. wydanie 1999 r. Warszawa, 1999.
 14. Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 2. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Warszawa, 1998.
 15. Wyjaśnienia ministerstwa finansów. Tom 3.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Warszawa, 1999.
 16. Польша твой экономический партнер. Варшава, 1999. (1 екз.)
 17. Польша твой экономический партнер. Варшава, 1999. (2 екз.)
 18. Czubik Paweł. Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego. Zakamycze 2002.
 19. Marianna Księżyk. Podstawowe zagadnienia ekonomii. Zakamycze 2002.
 20. Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość. Pod red. Janusza Kalińskiego, Krzysztofa Kaszuby. Rzeszów, 2002 (2 ekz.).
 21. Jan Basta, Janusz Kaliński, Grzegorz Zamoyski. Wstęp do historii gospodarczej XX wieku. Rzeszów 2002.

Соціологія

 1. Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000.
 2. Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000. (2-i ekz.)
 3. Gumuła Wiesław. Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn, 2000. (3-i ekz.)
 4. Żelazny Walter. Francja wobec mnejszości narodowych. Ezniczność, etnopolityka, eznosocjologia. Tyczyn, 2000.
 5. Żelazny Walter. Francja wobec mnejszości narodowych. Ezniczność, etnopolityka, eznosocjologia. Tyczyn, 2000. (2-i ekz.)
 6. Krzysztof Bondyra, Stanisław Lisiecki. Odmiany polskich tożsamości. Poznań 2002. (2 ekz.)

Філософія

 1. Pamięć dla przyszłości. Pod red. Zbigniewa Stachowskiego. Tyczyn, 2002.
 2. Pamięć dla przyszłości. Pod red. Zbigniewa Stachowskiego. Tyczyn, 2002. (2-i ekz.)
 3. Marian Golka. Poczucie zagrożeń cywilizacyjnych. Poznań 2000 (2 ekz)
 4. Edyta Stawowczyk. O widzeniu, mediach i poznaniu. Poznań 2002.
 5. Roman Tokarczyk. Prawa narodzin, życia i śmierci. Zakamycze 2002.
 6. Jan Szmyd. Religijność i transcendencja. Branta 2002

Культура

 1. Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko. Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań 2002.
 2. Człowiek i kultury. Warszawa Tyczyn. 2001.
 3. Zbigniew Stachowski. Dyktat, protest i integracja w kulturze. Warszawa Tyczyn. 2002.
 4. Jan Pruszyński. Dziedzictwo kultury polski. Jego straty i ochrona prawna. Tom II. Zakamycze 2001.
 5. Kazimierz Wolny-Zmorzyński. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeszów, 1998.

Художня література, есеїстика

 1. Domino Zbigniew. Syberiada polska. Warszawa: wyd-wo Studio Emka, 2001.
 2. Domino Zbigniew. Syberiada polska. Warszawa: wyd-wo Studio Emka, 2001. (2-i ekz.)
 3. Krzemiński Zdisław. Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury. Zakamycze, 2000.
 4. Krzemiński Zdisław. Sławni warszawscy adwokaci. Zakamycze, 2000.
 5. Mackiewicz Józef. Dzieła. T.8. Nie trzeba głośno mówić. Powieść. Londyn, 1993.
 6. Przybyłowski Stanisław. Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Przemyśl, 2001.
 7. Skąpska Irena Homola. Wspomnienia Fryderyka Zolla. (1865-1948). Zakamycze, 2000.
 8. Zdisław Marek. Wspomnienia medyka sądowego. Zakamycze, 1999.
 9. Hans Umlaut, Julia Carmela Dorsalis. Krótki kurs samooborony intelektualnej. Branta 1999.
 10. Gabi Rumkowski. Prawdziwe losy czterech pancernych. Branta 2001.

Польсько-українські стосунки

 1. Kerski Basil, Kowalczyk Andrzej Stanisław. Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem.
 2. Andrzej Ananicz. Dynamika stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-1996. Kraków 1997.
 3. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 15-16. Warszawa, 2003.
 4. Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka, rynek, konsument. Warszawa, 2003. ( 2 ekz.)
 5. Конєчна Йоанна. Поляки-українці, Польща-Україна – парадокси стосунків між сусідами. Міжнародний фонд “Відродження”. Київ, 2003. (2 екз.)

Польсько-німецькі стосунки

 1. Drogi do Europy. Pod redakcją Jerzego Kranza i Janusza Reitera. Warszawa, 1998.
 2. Polacy wobec integracji Polski z Unia Europejską. Warszawa, 1998.
 3. Polen Deutschland Annäherungen. 1 (22), 1999.
 4. Procesy akulturacji-asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku. Pod red. Witolda Molika i Roberta Traby.

Навчальна література, підручники

 1. Altkorn Jerzy. Marketing w turystyce. Warszawa, 2000.
 2. Bariery rozwoju polskiego rynku ubiespieczeniowego. Pod red. Wandy Sułkowskiej. Podręcznik. Zakamycze, 2000.
 3. Bojarski Łukasz, Płatek Monika. Z prawem na ty. Podręcznik. Zakamycze, 1999.
 4. Chorązy Krzysztof, Taras Wojciech, Wróbel Andrzej. Postępowanie administracyjne. Podręcznik. Wyd. II. Zakamycze, 2000.
 5. Czepelak Marcin, Halberda Jan i in. Historia prawa sądowego. Repetytorium. Zakamycze, 2000.
 6. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytyczych. Warszawa, 2001.
 7. Entdeckungsreise durch Europa. Europa in Bewegung. Luxemburg, 1996.
 8. Europa – twoja długoterminowa lokata. Pod red. Beaty Łuby-Krolik, Mirosława Sielatyckiego. Scenariusze lekcji dla liceów. Warszawa, 1998.
 9. Fischer Bogdan, Skruch Michał, Szewczyk Paweł. Wzóry umów w prawie komputerowym. Część I – II. Zakamycze, 2001.
 10. Gniewka Edward. O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Zakamycze, 2000.
 11. Grzegorczyk Tomasz. Nowela do prawa wykroczeń. Komentarz. Zakamycze, 1999.
 12. Hanausek Tadeusz. Kryminalistyka. Zarys wykladu. Wyd.Ш. – Zakamycze, 1998.
 13. Hołda Zbigniew. Prawo karne wykonawcze. Zakamycze, 1999.
 14. Jagielski Mariusz. Prezydent USA jako szef administracji. Zakamycze, 2000.
 15. Jakliński Andrzej, Marek Zdzisław. Medycyna sądowa dla prawników. Wyd.II. Zakamycze, 1999.
 16. Jończyk Jan. Prawo zabiezpieczenia społecznego. Podręcznik. Zakamycze, 2001.
 17. Juszka Kazimiera. Wersja kryminalistyczna. Materiały pomocnicze. Kraków, 1997.
 18. Kmiecik Romuald. Skrętowicz Edward. Proces karny. Część ogólna. Kraków-Lublin, 1999.
 19. Kmiecik Zbigniew R. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Repetytorium. Wyd.III. Zakamycze, 2000.
 20. Lanthaler Werner, Zugmann Johanna. Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze. Warszawa, 2000.
 21. Lipiński Alexander. Elementy prawa ochrony środowiska. Zakamycze, 2001.
 22. Nowacki Józef, Zygmunt Tobor. Wstęp do prawoznawstwa. Zakamycze, 2000.
 23. Odkrywanie Europy. Europejska podróż. Warszawa, 1996.
 24. Odkrywanie Europy. Europejska podróż. Warszawa, 1996. (2 ekz.)
 25. Palmirski Tomasz, Pabis Robert, Reszczyński Jarosław. Prawo rzymske. Repetytorium. Zakamycze, 2000.
 26. Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Zakamycze, 2000.
 27. Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Wydanie II. Zakamycze, 2001.
 28. Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata. Socjologja prawa. Zarys wykładu. Zakamycze, 2000.
 29. Polityka zagraniczna Niemiec w XX wieku. Warszawa, 1997 (2 ekz.)
 30. Polityka zagraniczna Niemiec w XX wieku. Warszawa, 1997.(1 ekz.)
 31. Skrzydło Wiesław. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku. Podręcznik. Wyd. II. Uaktualnione. Zakamycze, 2000.
 32. Stańdo-Kawecka Barbara. Prawne podstawy resocjalizacji. Zakamycze, 2000.
 33. Stryjski Karol J. Zarys teorii stosunków międzynarodowych. Łodź, 2000. (2 ekz. )
 34. Stryjski Karol J. Zarys zeorii stosunków międzynarodowych. Łodź, 2000. (1 ekz. )
 35. Thesing Jozef (red.). Chrześcijańska demokracja w XX wieku. Warszawa, 1997.
 36. Tokarczyk Roman. Komparatystyka prawnicza. Zakamycze, 2000.
 37. Tokarczyk Roman. Prawa narodzin, życia i śmierci. Zakamycze, 1999.
 38. Tokarczyk Roman. Prawo amerykańskie. Zakamycze, 2000.
 39. Tokarczyk Roman. Współczesne kultury prawne. Zakamycze, 2000.
 40. Wasyl Anna Maria, Palmirski Tomasz. Responsa prudentium. Zakamycze, 2000.
 41. Wojna o lody malinowe. Komisja Europejska, 1997.
 42. Wojna o lody malinowe. Komisja Europejska, 1997. (2 екз.)
 43. Woładkiewicz Witold, Zabłocka Maria. Prawo rzymske. Instytucje. Warszawa, 1996.
 44. Zdyb Marian. Publiczne prawo gospodarcze. Podręcznik. Wyd.II. Zakamycze, 1998.
 45. Zirk-Sadowski Marek. Wprowadzenie fo filozofii prawa. Podręcznik. Zakamycze, 2000.
 46. Wierzbicki Bogdan. Uchodźcy w prawie międzynarodowym. Wydawnictwo naukowe PWN. 1993.
 47. Pazdan Maksymilian. Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6. Warszawa 2000.
 48. Lech Gardocki. Prawo karne. 7. wydanie. C H BECK. Warszawa,2001.
 49. Zbigniew Radwański. Zobowiązania – część ogólna. 3. wydanie. C H BECK. Warszawa,2001.
 50. Zbigniew Hołda. Prawo karne wykonawcze. (2 ekz..). Zakamycze, 1998.
 51. Marian Zdyb. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Zakamycze, 2000.
 52. Aleksandr Lipiński. Prawne podstawy ochrony środowiska. Zakamycze, 2002.
 53. Leszek Leszczyński. Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Zakamycze, 2001.
 54. Krzystof Chorąźy, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel. Postępowanie administraczjne i postępowanie egyekuczjne w administracji. Zakamycze, 2002.
 55. Lech Dubel, Andrzej Korybski, Zbigniew Markwart. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Zakamycze, 2002.
 56. Zdyb Marian. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Zakamycze 2002.
 57. Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wakładu. Zakamycze 2002.
 58. Janusz Gilas. Międzynarodowe prawo gospodarcze. Branta 1998.

Збірники

Серія „Integracja Europejska”

(Інститут європеїстики в Лодзі)

CURRICULA

 1. Amin Shakir Mahmoud, Justyński Janusz. Podstawy prawa europejskiego dla szkół wyższych. (2) Treści programove. Łodż, 1998. (2 ekz.)
 2. Vickerman Roger. Podstawy ekonomii europejskiej dla szkół wyższych. (1) Treści programove. Łodż, 1998. (2 ekz.)
 3. Kazimierz Sobotka. Kultura w procesie integracji europejskiej. Łodż, 1998.
 4. Maria C. Błaszczyk, Janusz Świerkocki. Wybrane problemy integracji europejskiej. Łodż, 1998.

LEKTURY

 1. Bielska Iwona. Uprawnienia konsumenta do korzystania z przysługującej ochrony prawnej. (30) Łodż, 1998.
 2. Bilski Janusz. Unia Gospodarcza i Walutowa oraz kryteria konwergencji. (48) Łodż, 1998.
 3. Błaszczyk Maria Celina, Maro Paweł. Przystąpienie do Unii Europejskiej: czynniki warunkujące rozszerzenie Unii oraz proces negocjacji. (39) Łodż, 1998.
 4. Burnewicz Jan. Polityka transportowa Unii Europejskiej. (51) Łodż, 1998.
 5. Górka Maciej. Implementacja dyrektyw wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (17) Łodż, 1998.
 6. Górka Maciej. Status zawodów prawniczych w Europie.(54) Łodż, 1998.
 7. Górka Maciej. Swoboda poruszania się osób na obszarze Unii Europejskiej. (14) Łodż, 1998.
 8. Jasiński Leszek. Integracja europejska po Maastricht. (15) Łodż, 1998.
 9. Jasiński Leszek. Jednolity Rynek Wewnętrzny I. (34) Łodż, 1998.
 10. Jasiński Leszek. Jednolity Rynek Wewnętrzny II. (35) Łodż, 1998.
 11. Jaworski Robert. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej a Polska. (49) Łodż, 1998.
 12. Konopacki Stanisław, Miszczak Ewa. Od stowarzyszenia do członkostwa. Perspektywa Konferencji Międzyrządowej. (11) Łodż, 1998.
 13. Kopytko Krzysztof. Zasady, procedury i stosowanie Europejskiej Polityki Konkurencji. (29) Łodż, 1998.
 14. Kozak Marek. Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. (10) Łodż, 1998.
 15. Sobierajska-Jeneralczyk Anna. Zarządzanie sprawami publicznymi w procesie integracji europejskiej. (43) Łodż, 1998.
 16. Świerkocki Janusz. Unia cekna i strefa wolnego handlu. (22) Łodż, 1998.
 17. Sznajder Magdalena. Rynek Wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. (31) Łodż, 1998.
 18. Wilczek Paweł. Rynek Wewnętrzny Usług. (32) Łodż, 1998.
 19. Zakrzewska Agnieszka. Hiszpańska droga do Unii Europejskiej. (13) Łodż, 1998.

STUDIA

 1. Borkowska Anna. Uwarunkowania skutecznego rozszerzenia Unii Europejskiej. (3) Łodż, 1998.
 2. Radzimińska Teresa. Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej.(2) Łodż, 1998.

STUDIES

 1. Świerkocki Janusz. Accession Negotiations – Selected Results. Interim Report. (4) Conference Papers. Łodż, 2000.

MONOGRAFIE

 1. Orlowski Witold M. Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej. (1) Łodż, 1998 (2 ekz).
 2. Tsoukalis Lukas. Nowa ekonomia europejska.(4) Łodż, 1998.

Серія „Egzamin doradcy podatkowego”

 1. Banach Jósef, Sibrecht-Ośka Ewa. Doradztwo podatkowe, żródła i wykładnia prawa. Warszawa, 1998.
 2. Bielińska Inarda, Lipka Krzysztof. Podatek dochodowy od osób prawnych. Warszawa, 1998.
 3. Brzeszczyńska S., Kaźmierski A. Podatki samorządowe. Warszawa, 1997.
 4. Dmowska Donata. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Warszawa, 1998.
 5. Haas-Symotiuk Maria, Kiziukiewicz Teresa. Rachunkowość i księgi podatkowe. Warszawa, 1999.
 6. Kamińska Anna. Zobowiązania podatkowe. Warszawa, 1998.
 7. Kamiński J., Maruchin W. VAT, akcyza i banderolowsnie wyrobów akcyzowych. 2. wydanie. Warszawa, 1998.
 8. Kaźmierski Aleksandr. Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa, 1998.
 9. Kubacki Ryszard, Ofiarski Zbigniew. Analiza podatkowa. System podatkowy. Warszawa, 1999.
 10. Kubacki Ryszard, Ofiarski Zbigniew. Postępowanie podatkowe. Warszawa, 1998.
 11. Łućko Renata, Senda Tadeusz. Prawo celne. Warszawa, 1998.
 12. Sachnowski Zygmunt. Administracja finansowa i kontrola skarbowa. 2. wydanie. Warszawa, 1998.
 13. Stejblis Marek. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Warszawa, 1998.

Серія „Wzory Pism Becka”

 1. Litwińska Marta. Zeszyt 7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa, 1999.
 2. Niemirka Bogusław. Zeszyt 3. Statut fundacji. Warszawa, 1995.

Серія „Podręczniki Prawnicze”

 1. Gniewek Edward. Prawo rzeczowe. Warszawa, 1997.
 2. Leoński Zbigniew. Samosząd terytorialny w RP. 2. wydanie. Warszawa, 1999.
 3. Mądrzak Henryk (red.), Marszałkowska-Krześ Elwira. Postępowanie cywilne. 3. wydanie. Warszawa, 2001.
 4. Skowrońska-Bocian Elźbieta. Prawo spadkowe. Warszawa, 1997.
 5. Smyczyński Tadeusz. Prawo rodzinne i opiekuńcze. 2. wydanie. Warszawa, 1999.
 6. Wołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria. Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa, 1996.

Серія “Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi”

 1. Fiedor Karol. Austria. Łódź, 2000.
 2. Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000.
 3. Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000. (2 екз.)
 4. Grzelak Zdzisław, Zimnicka Katarzyna. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa a w obliczu startu Unii Gospodarczej i Walutowej. Łódź, 2000. (3 екз.)
 5. Janowski Karol B. Polska polityka zagraniczna w 1989 R. 10 lat później. Łódź, 2000.
 6. Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów. Opracował i wstępem zaopatrzył Hassan A. Jamsheer. Łódź, 1999.
 7. Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów. Opracował i wstępem zaopatrzył Hassan A. Jamsheer. Łódź, 1999. (2 екз)
 8. Meissner Lucjan, Wilk Marian. Austria w polityce ZSSR i mocarstw zachodnich w latach 1938-1955. Łódź, 2000.
 9. Marian Wilk. Stalin a problem zjednoczenia Niemiec.Gorbaczow – triumf i upadek reformatora. Żyrinowski w ocenie prasy niemieckiej. Łódź, 2000.

Серія “ Monitor Integracji Europejskiej”

 1. # 3, 1995.
 2. # 4, 1995.
 3. # 6, 1996.
 4. # 13, 1997.
 5. # 15, 1998.
 6. # 16, 1998.
 7. # 17, 1998.
 8. # 18, 1998.
 9. # 19, 1998.
 10. # 20, 1998.
 11. O opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Warszawa, 1997.
 12. Narodowa Debata o Integracji Polski z Unią Europejską. Wyd. Specjalne.
 13. Position of the Government of the Republik of Poland Regarding the Commission’s Opinion on Poland’s Application for Membership of the European Union. Warsaw, 1997.
 14. Narodowa Startegia Integracji. 1997.
 15. National Strategy for Integration. 1997.
 16. Agenda 2000. Podsumowanie opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w UE złoźonych przez: Bułgarie, Estonie, Litwe, Łotwe, Czechy, Rumunie, Słowację i Węgry.
 17. Agenda 2000. Rozszerzenie Unii Europejskiej – Nowe Wyzwania.

Серія “Urząd Komitetu Integracji Europejskiej”

 1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa 1998.
 2. Usługi audiowizualne [Wybrane zagadnienia jednolitego Rynku] Analiza zgodności prawa polskiego z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie usług audiowizualnych. Warszawa 1998.
 3. Prawo autorskie. Warszawa 1998.
 4. Ochrona konsumenta. Część I. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.
 5. Łączność. Wybrane zagadnienia funkcjonowania Jednilitego Rynku. Warszawa 1998.
 6. Prawo podatkowe. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.
 7. Swoboda świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów. Część I. Opracowanie analityczne. Warszawa 1998.

Серія “Biblioteka Europejska”

 1. (5) Forum Młoda Europa. Kluby Europejskie. Warszawa 1997.
 2. (13) Forum Młoda Europa. Edukacja europejska poprzez Internet. Warszawa 1997.
 3. (15) Wdraźanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim. Warszawa 1997.

Серія “Monografie Zakamycza”

 1. Małysa Katarzyna. Proces inwestycyjno-budowlany. Zakamycze 2002.
 2. Jakubecki Andrzej. Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Zakamycze 2002.
 3. Izydorczyk Jacek. Stosowanie tymczasowego arestowania w polskim postępowaniu karnym. Zakamycze 2002.
 4. Szpunar Maciej. Promocja towarów w prawie wspólnotowym. Zakamycze 2002.
 5. Korzeniowska Agnieszka. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym. Zakamycze 2002.
 6. Habzda-Siwek Ewa. Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Zakamycze 2002.
 7. Ewa Gruza. Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna. Zakamycze 2003.
 8. Włodzimierz Wróbel. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Zakamycze 2003.
 9. Zbigniew Lasocik. Zabójca zawodowy i na zlecenie. Zakamycze 2003.
 10. Tomasz Justyński. Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej. Zakamycze 2003.
 11. Eligiusz Jerzy Krześniak. Spółka partnerska w systemie prawa niemieckogo i prawa amerykańskiego. Zakamycze 2003.
 12. Stanisław Pieprzny. Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Zakamycze 2003.
 13. Adam Wacławczyk. Obligacje komunalne. Zakamycze 2003.
 14. Jadwiga Pazdan. Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym. Zakamycze 2003.
 15. Andrzej Janiak. Przywileje bankowe w prawie polskim. Zakamycze 2003.
 16. Marek Andrzewski. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Zakamycze 2003.
 17. Krzysztof Sobieralski. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Zakamycze 2003.
 18. Ewa Habzda-Siwek. Diagnoza stanu psyhicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Zakamycze 2003.
 19. Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Potrącenie w prawie cywilnym. Zakamycze 2003.
 20. Andrzej Bałaban. Polskie problemy ustrojowe. Zakamycze 2003.
 21. Kamil Antonów. Prawo do emerytury. Zakamycze 2003.
 22. Jerzy Stefan Langrod. Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint. Zakamycze 2003.
 23. Jan Turek. Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym. Zakamycze 2003.
 24. Michał Możdżeń-Marcinkowski. Agencja nieruhomości rolnych. Zakamycze 2003.
 25. Witold Wołodkiewicz. Czy prawo rzymskie przestało istnieć?. Zakamycze 2003.

ЗБІРНИК “SOPP”

 1. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1998. (stan prawny na dzień 1 styvznia 1999.) LEX, Sopot 1999.
 2. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2001.) LEX, Sopot 2001.
 3. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2003.) LEX, Sopot 2003.
 4. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002. (stan prawny na dzień 1 styvznia 2003.) Aneks. LEX, Sopot 2003.

ЗБІРНИК “Karta”

 1. Album z wojny 1919. Starcie polsko-litewskie. Peerel: skargi i wnioski. 2001. (32).
 2. Bies małej stabilizacji. Kwiecień, 1991. (4).
 3. Bunt w kingirze. 1994. (13).
 4. Człowiek oblęźony. 1992. (8).
 5. Inicjatywa prywatna. Rewolucja w Kimrach 1905. UPA w Polsce. Cenzura WRON. 1999. (29).
 6. Listy z I wojny. Głód na Powołźu. Z AK do NKWD. 1995. (17).
 7. Niemcy a UPA. Kontrrewolucja 1980-81. 1997. (23).
 8. Rewolucja wieku. Zaułek polsko-ukraiński. Mur w Berlinie. 1997. (22).
 9. Ziemianie. Grypsy Iwowskie. Odwilź na Placu. 1996. (19).
 10. Żydowski Lublin. Twierdza Breslau. Samokrytyka Różańskiego. 2000. (31).

Збірник “Kultura”

 1. Nr 1/484 – 2/485, 1988.
 2. Nr 6/501, 1989.
 3. Nr 6/513, 1990.
 4. Nr 9/528, 1991.
 5. Nr 10/529, 1991.
 6. Nr 1/532 – 2/533, 1992.
 7. Nr 4/535, 1992.
 8. Nr 6/537, 1992.
 9. Nr 7/538 – 7/539, 1992.
 10. Nr 3/546, 1993.
 11. Nr 7/550 – 8/551, 1993.
 12. Nr 1/556 – 2/557, 1994.
 13. Nr 4/559, 1994.
 14. Nr 5/560, 1994.
 15. Nr 6/561, 1994.
 16. Nr 7/562 – 8/563, 1994.
 17. Nr 10/565, 1994.
 18. Nr 12/567, 1994.
 19. Nr 4/571, 1995.
 20. Nr 5/572, 1995.
 21. Nr 6/573, 1995.
 22. Nr 7/574 – 8/575, 1995.
 23. Nr 11/578, 1995.
 24. Nr 12/579, 1995.
 25. Nr 1/580 – 2/581, 1996.
 26. Nr 3/582, 1996.
 27. Nr 4/583, 1996.
 28. Nr 6/585, 1996.
 29. Nr 7/586 – 8/587, 1996.
 30. Nr 9/588, 1996.
 31. Nr 11/590, 1996.
 32. Nr 12/603, 1997.

Збірник “Polskie spotkania Europejskie”

 1. Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 1997.
 2. Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 2000 (1 ekz.)
 3. Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich, 2000 (2 ekz.)
 4. Polish European meetings, 1996/1997.
 5. Polish European meetings, 1998.
 6. Polskie spotkania Europejskie, 1997.
 7. Polskie spotkania Europejskie, 1998 (1 ekz.)
 8. Polskie spotkania Europejskie, 1998 (2 ekz.)
 9. Polskie spotkania Europejskie, 1999.
 10. Polskie spotkania Europejskie, 13 – 14 maja 2000 (1 ekz.)
 11. Polskie spotkania Europejskie, 13 – 14 maja 2000 (2 ekz.)

Збірник “ZESZYTY HISTORYCZNE”

 1. Instytut literacki, Paryź, 1962, Z. 2.
 2. Instytut literacki, Paryź, 1963, Z. 4.
 3. Instytut literacki, Paryź, 1964, Z. 5.
 4. Instytut literacki, Paryź, 1965, Z. 8.
 5. Instytut literacki, Paryź, 1966, Z. 9.
 6. Instytut literacki, Paryź, 1969, Z. 16.
 7. Instytut literacki, Paryź, 1970, Z. 17.
 8. Instytut literacki, Paryź, 19670, Z. 18.
 9. Instytut literacki, Paryź, 1971, Z. 19.
 10. Instytut literacki, Paryź, 1971, Z. 20.
 11. Instytut literacki, Paryź, 192, Z. 22.
 12. Instytut literacki, Paryź, 1973, Z. 25.
 13. Instytut literacki, Paryź, 1973, Z. 26.
 14. Instytut literacki, Paryź, 1974, Z. 29.
 15. Instytut literacki, Paryź, 1974, Z. 30.
 16. Instytut literacki, Paryź, 1975, Z. 31.
 17. Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 35.
 18. Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 36
 19. Instytut literacki, Paryź, 1976, Z. 38.
 20. Instytut literacki, Paryź, 1977, Z. 41.
 21. Instytut literacki, Paryź, 1977, Z. 42.
 22. Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 43.
 23. Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 45.
 24. Instytut literacki, Paryź, 1978, Z. 46.
 25. Instytut literacki, Paryź, 1979, Z. 48.
 26. Instytut literacki, Paryź, 1979, Z. 49.
 27. Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 51.
 28. Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 53.
 29. Instytut literacki, Paryź, 1980, Z. 54.
 30. Instytut literacki, Paryź, 1981, Z. 55.
 31. Instytut literacki, Paryź, 1981, Z. 58.
 32. Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 60.
 33. Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 61.
 34. Instytut literacki, Paryź, 1982, Z. 62.
 35. Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 63.
 36. Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 65.
 37. Instytut literacki, Paryź, 1983, Z. 66.
 38. Instytut literacki, Paryź, 1984, Z. 68.
 39. Instytut literacki, Paryź, 1984, Z. 69.
 40. Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 71.
 41. Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 72.
 42. Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 73.
 43. Instytut literacki, Paryź, 1985, Z. 74.
 44. Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 75.
 45. Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 76.
 46. Instytut literacki, Paryź, 1986, Z. 77.
 47. Instytut literacki, Paryź, 1987, Z. 81.
 48. Instytut literacki, Paryź, 1987, Z. 82.
 49. Instytut literacki, Paryź, 1988, Z. 83.
 50. Instytut literacki, Paryź, 1988, Z. 84.
 51. Instytut literacki, Paryź, 1989, Z. 90.
 52. Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 92.
 53. Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 93.
 54. Instytut literacki, Paryź, 1990, Z. 94.
 55. Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 95.
 56. Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 96.
 57. Instytut literacki, Paryź, 1991, Z. 97.
 58. Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 99.
 59. Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 100.
 60. Instytut literacki, Paryź, 1992, Z. 102.
 61. Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 104.
 62. Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 105.
 63. Instytut literacki, Paryź, 1993, Z. 106.
 64. Instytut literacki, Paryź, 1994, Z. 110.
 65. Instytut literacki, Paryź, 1994, Z. 110.(2 ekz.)
 66. Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław Adam. Bibliografia „Kultura” (1988-1996), „Zeszyty Histiryczne” (1988-1996), Dziełalność wydawnicza (1988-1996). Paryź, 1997.

Словники та довідкова література

 1. Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. – Zakamycze, 1998.
 2. Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. – Zakamycze, 2001.
 3. Pieńkos Jerzy. Słownik Łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze. Zakamycze, 2002.
 4. Pieńkos Jerzy. Słownik terminologiczny. Francusko-polski. Zakamycze, 2002.
 5. Kuryłowicz Marek. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. – Zakamycze, 2002.
 6. Pieńkos Jerzy. Słownik prawniczy. Polsko-angielski. Zakamycze, 2002.
 7. Mały słownik etyczny. Branta 1999.
 8. Jerzy Pieńkos. Polsko-Niemiecki słownik prawniczy. Zakamycze 2002.

Періодичні видання

 1. Biuleten instytutu pamieci narodowej. Nr 8, wrzesień, 2001.
 2. Der Donauraum. Kulturstandards und interkulturelle Kommunikation anhang empirischer Ländervergleiche. ¾, 2000.
 3. Der Donauraum. Ukraine. 4, 1997.
 4. Forum Europejskie. Kraków, Wiosna 2000.
 5. Forum Europejskie. Kraków. Nr 1, Zima 2000.
 6. Fronda. Pismo poświęcone. – №21/22.
 7. Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej. 2 (11) – 3 (12)’ 94.
 8. Miscellanea Uuris Gentium. – Kraków.- 1990.- № 1.
 9. Miscellanea Uuris Gentium. – Kraków.-1991.- № 2.
 10. Miscellanea Uuris Gentium. – Kraków.-2000- № 3-4.
 11. Przegląd powszechny. Episkopat Polski – Komisja Europejska. Dokumentacja. Warszawa, 7/8, 1998.
 12. Zeszyty niemcoznawcze. 1/2001.
 13. Zeszyty Ruchu europejskiego. „Polska perspektywa zjednoczonej Europy”. Konferencja programowa polskiej rady ruchu europejskiego. Warszawa, 1995.
 14. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1/2, 1998.
 15. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1/2,1999.
 16. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 3/4, 1998.
 17. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 1, 2000.
 18. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 2/4, 2000.

Незалежний культурологічний часопис “Ї”

 1. 1996, 7.
 2. 1997, 9.
 3. 1997, 10.
 4. 1997, 11.
 5. 1998, 13.
 6. 1998, 14.
 7. 1998, 14 (2 екз.)
 8. 2000, 16.
 9. 2000, 18.
 10. 2000, 19.
 11. 2001, 20.
 12. 2001, 21.
 13. 2001, 22.
 14. 2002, 23.
 15. 2002, 24.

Журнали

 1. Asylum in EUROPE. Refugees. №101, 1995.
 2. EUROPA. 1/98.
 3. EUROPA. 1/98.(2 екз.)
 4. EUROPA. 2/98.
 5. EUROPA. 3/98.
 6. EUROPA. 3/98.
 7. EUROPA. 4/98.
 8. EUROPA. 5/98.
 9. FORUM. 13-19 квітня, 2002.
 10. FORUM. 15-21 квітня, 2002.
 11. FORUM. 6-12 квітня, 2002.
 12. FORUM. 8-14 квітня, 2002.
 13. International Cultural Centre. Сraсow. June 1997 – December 1998. №7.
 14. KALEIDOSCOPE. September/Wrzesień 2001.
 15. Nasze Forum. Nr 8, 2000.
 16. POLISH CULTURE. 2 (3), 1998.
 17. POLISH CULTURE. 4 (5), 1998.
 18. POLITYKA. № 12, 1999.
 19. POLITYKA. № 21, 2001.
 20. POLITYKA. № 23, 2001.
 21. POLITYKA. № 38, 2001.
 22. POLITYKA. № 43, 1999.
 23. Przeszłość i Pamięć. Nr. 4 (9), 1998.
 24. Unia Europejska. Nr. 12 (23), Grudzień 2001.
 25. ЄВРОПА. № 1 (8), січень, 2001.
 26. ЄВРОПА. № 7, грудень, 2000.
 27. НАТО ревю. Пам’ятне видання.
 28. ПіК. 21-27 листопада 2000. № 43.
 29. ПіК. 28 листопада-4 грудня 2000. № 44.
 30. УНІВЕРСУМ. №11-12 (85-86), листопад-грудень 2000.
Літературу для “Бібліотеки польського та європейського права” Інституту європейської інтеграції люб’язно надали польські видавництва: Kantor wydawniczy ZAKAMYCZE, Oficyna Wydawnicza Branta, C H BECK.