2017

Монографії

 1. Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. монографія / за ред. І

  . Кривошеї, Н. Моравця. – Київ. : КНТ, 2017. – 264 с.

 2. Гудь Б. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в XIX – першій половині XX ст. / Б. Гудь / пер. з пол. А. Панчишин. – Харків : Акта, 2017. – 490 с.

Переклади наукових праць

 1. Новак А.З. [та ін.] Основи сучасного банківництва / А.З. Новак [та ін.] / пер. з пол. А. Дідух. – Львів : Растр-7, 2017. – 238 с.

2016

Переклади наукових праць

 1. Мільчарек Д., Барбурська О. Східний вектор зовнішньої політики ЄС: здобутки та проблеми / Д. Мільчарек, О. Барбурська; наук. ред. Б. Гудь, М. Микієвич / пер. з пол. А. Дідух, Р. Гудь. – Львів : Растр-7, 2016. – 156 с.
 2. Сакевіч Т. Заповіт I Речі Посполитої. Видання друге, доповнене / Т. Сакевіч / пер. з пол. та наук. ред. Б. Гудь. – Київ-Львів : Растр-7, 2016. – 172 с.

Статті

Статті у фахових виданнях України:

 1. Гудь Б. Ukrainian Greek Catholic Church in Galicia: the Creation, the Ban, and the Resurrection. Generall Overview (Part One: the Creation and Further Development) / Б. Гудь // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2016. Випуск 17. – С. 273-293.

2015

Монографії

 1. Гудь Б. Січневе повстання 1863 р. на Київщині, Волині й Поділлі: спроба наукового узагальнення. Вступ до проблеми // Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів. Колективна монографія. За редакцією Ігоря Кривошиї та Норберта Моравца. – Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014 . – С. 6-25.

Статті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

 1. B. Hud. Konflikty ukraińsko-polskie: potrzeba nowego spojżenia // Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Tom XXIII. Pod redakcją Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015. – S. 91-100.

2013

Монографії

 1. Hud B. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Zarys historii konfliktów społeczno-etnicznych / Bohdan Hud / Lwów–Warszawa 2013. – 400 s.

Статті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

 1. Hud B. Eastern Policy of the European Union: Step by Step Towards Ukraine / Bohdan Hud // Introduction to European Studies / red. D.Milczarek, A.Adamczyk, K. Zajączkowski / Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – S. 510-524.

2012

Монографії

 1. Кордони України: сучасний стан та виклики в контексті європейської інтеграції / Наук. ред. М.М. Мальський, Б.В. Гудь. – Львів, 2012. – 151 с.

Підручники

 1. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин / М.З. Мальський, М.М. Мацях / Підручник : 4-е видання, перероблене і доповнене. – Київ : Знання, 2011. – 406 с.

Статті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

 1. B. Hud. Ukraina – Polska: od partnerstwa strategicznego do porozumienia społecznego / B. Hud // Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy. Pod red. Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda Sobczaka. Gnieznieńskie studia europejskie – seria monografia. – T. 7. – Poznań 2012. – S. 89-99.
 2. Зінько І. Політика Східного партнерства ЄС: шанс для українсько-румунського зближення / І. Зінько // Матеріали “круглого столу”, присвяченого 20-ій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією. – Бухарест, лютий 2012 р. – С. 35-43.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Гудь Б. Державний кордон України: нормативно-правове забезпечення ефективного управління та захисту / Т.В. Будзінський, Б.В. Гудь // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. Випуск 30. – Львів 2012. – С. 33-43.
 2. Гудь Б. Політика „ревіндикації” на Холмщині і Волині 1937-1939 рр. та її наслідки для українсько-польських стосунків / Б.В. Гудь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. SCRIPTA MANENT. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів : Національна Академія Наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – С. 256-266.
 3. Гудь Б. Вплив чинників етносоціального характеру на українсько-польські стосунки на Волині у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни / Б.В. Гудь // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 412-423.
 4. Зінько І. Перспективи формування Карпатської міжнародної туристично-рекреаційної системи / І. Зінько // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип.29. – С.63-71.
 5. Зінько І. Україна у новій геополітичній реальності:стратегічний посередник чи буфер? / І. Зінько // Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип.30. – С.113-120.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Дідух А. Перспектива „Київського муру” у стосунках з ЄС / А. Дідух // Наука і духовність у системі сучасного управління: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. 19 квітня 2012 року. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – С. 103-104.
 2. Зінько І. Культурний вимір зовнішньої політики України / І. Зінько // Виступ на науковому семінарі “ХХ років незалежності України та перспективи вступу до ЄС” – Вища школа вмінь, Кельце, Польща. – 10 грудня 2011 р.

2011

Монографії

 1. Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект / Б.В. Гудь. – Харків : Акта, 2011. – 472 с.

Статті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

 1. Hud B. Współpraca transgraniczna między Ukrainą a Polską: osiągnięcia, problemy, perspektywy rozwoju / B. Hud // Gentes et Nationes, zesz. 3. – Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. – S. 25-33.
 2. Hud B. Ukraine-European Union relations: achievements, challenges, prospects / B. Hud, A. Didukh // Poland in the European Union : adjustment and modernization. Lessons for Ukraine / Edited by Kamil Zajączkowski, Artur Adamczyk. – Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – P. 237-248.
 3. Todorov I. The European Studies in Ukraine / I. Todorov, T. Budzinskyy // Poland in the European Union: adjustment and modernization. Lessons for Ukraine / Edited by Kamil Zajączkowski, Artur Adamczyk. – Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – P. 263-276.
 4. Zińko I. Problemy działalności turystyczno-rekreacyjnej w Polsko-Ukraińskiej strategii wspołpracy transgranicznej na lata 2007-2015 / I. Zińko // Globalna gospodarka w warunkach swiatowego kryzysu. Cześć 1. 1 edycja Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Gospodarka, Edukacja, Kultura”. – Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica. – Grudzień 2010. – S.
 5. Zińko I. Wybrane problemy zanieczyszczeń powietrza / I. Zińko, S. Sala // Rocznik Swiętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze. Tom 31. – 2010. – S. 73-84.
 6. Zieniewicz (Sidarowicz) A. The External Dimensions of the EU Energy Security / A. Zieniewicz // Yearbook of Polish European Studies. – Warsaw : Centre for Europe, Uniwersity of Warsaw, 2010. – Vol.13. – P. 205-240.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Гудь Б. Україна – Польща: що було, що далі? / Б.В. Гудь // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej. Tom II. Reset czy kontynuacja? – Iwano-Frankowsk – Rzeszów, 2011. – S. 7-14.
 2. Зінько І. Спільна міграційна політика ЄС в програмах загальноєвропейських політичних партій / І. Зінько, П. Байковський // Вісник Львівського університету. Сер. міжн. відн. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 27. – С. 3-9.

Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Гудь Б. Слово на захист отамана (Післямова) / Б.В.Гудь // А.С.Ковальчик. Пан Петлюра? / Перекл. М. Гудь. Наук. ред. Б. Гудь. – Харків: Акта, 2011. – С. 177-195.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Дідух А. Канадський урок демократії Україні / А. Дідух // Віра і розум: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. 3 грудня 2010 року. – Львів : Тріада плюс, 2010. – С. 52-53.
 2. Зінько І. Проблеми міграції в програмах загальноєвропейських політичних партій / І. Зінько, П. Байковський // Віра і розум : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції 3 грудня 2010 року. – Львів : «Тріада плюс», 2010. – С.70-71.
 3. Зінько І. Побратимство міст як потенціал міжнародного туризму / І. Зінько // Географія і туризм : міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.76-77.

Інші публікації (словники, переклади тощо)

 1. Ковальчик А. Пан Петлюра? / Анджей С. Ковальчик / Наук. ред. Б. Гудь, пер. з пол. М. Гудь. – Харків : Акта, 2011. – 196 с.

Загальні

 1. Стратегія українсько-польського соціально-економічного партнерства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 грудня 2000 року). – Львів: Львів. нац. ун-т імені І. Франка, 2000.
 2. Моделі гармонізації національних та міжнародних стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу. Матеріали міжнародного семінару 27-28 травня 2004 року.– Львів: Літопис, 2004.

2010

   • Гудь Б.В. До питання характеру українсько-польських конфліктів (нарис проблеми) / Б.В. Гудь // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Видання Донецького національного університету, історичний факультет. – № 5/6 (35/36). – Донецьк, 2007. – С. 323-331.
   • Дідух А. Болонський процес в Україні як складова її європейської інтеграції / А. Дідух // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 жовтня 2010 р.) / за ред. В.Й. Лажніка, С.В. Федонюка. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 557-561.
   • Козловський І. Громадянське суспільство. Завжди залишалася собою / І. Козловський // Віче (журнал Верховної Ради України), травень 2010. – С. 38-41.
   • Козловський І. У переговорах з європейськими структурами Україна повинна відстоювати свої інтереси : інтерв’ю І. Козловського інтернет-виданню «Вголос» / І. Козловський. – Львів, 2010. – [Цит. 2010, 5 березня]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/politic/koments/98.html?page=1.
   • Козловський І.С. Регулювання спільного ринку сільськогосподарської продукції в Європейському Союзі / І.С. Козловський // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 10 – 11 вересня 2010 р.) : зб. наук. праць / за заг. ред. А.М. Статівки та ін. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 109-112.
   • Зінько І.З. Проблеми регіонального розвитку в програмних документах Європейського вільного альянсу / І.З. Зінько, П.Б. Байковський // Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 4-5 листопада 2010 р.). – Харків, 2010. – С. 135-137.
   • Hud B. Wielokulturowość Rzeczypospolitej: ukraiński punkt widzenia / B. Hud // Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością : materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższę Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Wisła, 8-9 maja 2009 r. – Bielsko-Biała, 2009. – S. 107-114.
   • Kozłowski I. Ukraińskie euroregiony instrumentem europejskiej integracji Ukrainy / I. Kozłowski // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje : zbiór prac naukowych, t. 2. – Donieck, 2009. – S. 347-361.

2009

   • Гудь Б. В., Козловський І. С. Перспективи зміни (лібералізації) процедури отримання віз і перетину кордону з країнами Північноатлантичного альянсу та їх вплив на зміну ставлення громадян України до НАТО // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія міжнародні відносини: Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. Випуск 3.– Луцьк.– 2009.– с. 83-90.
   • Дідух А., Федик Ю. Погляд на українсько-канадські відносини через призму європейської та євроатлантичної інтеграції України // Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія. Наук. зб. Львівського університету.– 2009.– Вип. 20.– С. 294-300.
   • Козловський І. Ґенеза, формування та реорганізація системи державної служби Республіки Польща у контексті європейської інтеграції // Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія. Наук. зб. Львівського університету. – 2009.– Вип. 20.– С. 300-308.
   • Козловський І. Еволюція норм і стандартів Спільної політики ЄС у галузі сільського господарства: реформи та напрямки розвитку // Україна і Європейський Союз: шляхи та напрями зближення і співпраці. Частина 2.– Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.– 2008.– с.78-86.
   • Красовська Г., Якимович В. Буковина: Благодійна організація святого Вікентія де ПОЛЯ / Під наук. ред. І. Козловського.– Краків–Варшава– Сторожинець.– 2009.– 112 с.
   • Допомагаємо іноземцям. З досвіду польського третього сектора. – Варшава: Фонд імені Стефана Баторія / Пер. з пол. І. Козловський.– 2008.– 47 с.
   • Hud B. Rabacja galicyjska 1846 r. a powstanie styczniowe 1863 r. na Ukrainie prawobrzeżnej: próba porównania // Od Zborowa do NATO (1649 – 2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Historia. / Redakcja Maciej Franc, Krzysztof Pietkiewicz.– Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.– S. 454-472.

2008

   • Будзінський Т. Європейська політика безпеки та оборони:
    особливості формування // НАТО: міфи та реалії: аналітичне висвітлення у ЗМІ пи­тань вступу України в НАТО: Посіб. / Упор. Пас­лав­ський І. І. – Львів, 2008. – с. 34-42.
   • Гудь Б. Українсько-польські конфлікти: спроба методологічного аналізу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2007. –Вип.20. – С.34-42.
   • Гудь Б. Сучасний стан українсько-польського кордону та його вплив на відносини між Україною та Польщею // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2007. –Вип.22. – С.32-37.
   • Гудь Б. Міф „східних кресів” у сучасній польській історіографії // HISTORIA – MENTALNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ. Miejce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Pisulińskiej, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył Jerzy Maternicki. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 574-589.
   • Козловський І. Україна як об’єкт історичної політики сусідів // Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів: Ін-т українозн. ім.Ів.Крип’якевича НАН України, 2007. – с. 243 -248.
   • Козловський І. Євроатлантична інтеграція України в контексті регіональних і загальнонаціональних інтересів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 22. – Львів, 2007. – с. 63-70.
   • Мальський М. Концептуальні та інституційні принципи підготовки дипломатів в Україні // Вісник Львів. УН-ТУ серія міжнародних відносин 2008. Вип..23. С. 5-10.
   • Микієвич М. Місце Західноєвропейського союзу в системі колективної безпеки ЄС: міжнародно-правова оцінка // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 22. – Львів, 2007. – С. 128-133.
   • Микієвич М. Договірно-правові основи формування і розвитку стратегії Європейського Союзу в сфері безпеки і оборони // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 20. – Львів, 2007. – С. 93-98.
   • Розвиваємо ЦЄІ. З досвіду польських центрів європейської інформації. –Бмв.: Фонд імені Стефана Баторія (Варшава), Міжнародний фонд відродження (Київ) / Пер. з пол. Іван Козловський. –2007. –55 с.
   • Роль євроінформації. Рапорт про значення Центрів європейської інформації для євроінтеграції. –Бмв.: Фонд імені Стефана Баторія (Варшава), Міжнародний фонд відродження (Київ) / Пер. з пол. Іван Козловський. –2007. –39 с.
   • Budzinskyy T. Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji w stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 342-346.
   • Budziński T., Hud B. Migracja zarobkowa i jej wpływ na ekonomiczną oraz społeczną sytuację w Ukrainie // Studia Europejskie. Nr 4 (44). – Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – s. 223-234.
   • Didukh A., Lesyk O., Karhunen P. Where Opportunities Emerge. The Ease of Doing Bussiness in Ukraine. – Львів:Українські технології, 2008. – 98 с.
   • Hud B. Migracja zarobkowa i jej wpływ na ekonomiczną oraz społeczną sytuację w Ukrainie // Studia Europejskie, 2007, nr 4 (44). Redaktor naczelny prof. dr hab. Dariusz Milczarek – Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2007. – S. 223-234.
   • Hud B. Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 35-41.
   • Hud B. Main issues of labor migration in Ukraine // Migration – the value added? Edited by Krzysztof Markowski. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. – S. 87-97.
   • Hud B. The European Union’s Eastern Policy. Direction Ukraine, Polish Carrier // Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. Edited by Alojzy Z.Nowak, Dariusz Milczarek, Bohdan Hud’ and Jan Borkowski. – Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2008. – S. 119-138.
   • Jak czują się Polacy po czterech latach w Unii Europejskiej? Wywiad z prof. dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk z Instytutu Socjilogii Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzony przez Iwana Kozlowskiego // Biuletyn Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Nr 13. –Warszawa: Polsko-Amerzkańska Komisja Fulbrighta, wrzesień 2008. –S. 14-17.
   • Kozlovskyy I. Podstawy prawne funkcjonowania euroregionуw na Ukrainie // Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 16-22.
   • Kozlovs’kyj I. “Euroregions as Instrument of European Integration for Ukraine”// Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. – Warszaw: Centre for Europe University of Warszaw, 2008. –P. 149-165.

2007

   • Акція “ВІСЛА”. 1947 /Державний архів Служби безпеки України; Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща. Інститут національної пам’яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу; НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Варшава-Київ, 2006. – 832 с.: іл. (Серія “Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спецслужб”. – Т. 5) / Пер. з пол.: Іван Козловський.
   • Будзінський Т.В. Еволюція Європейського Союзу: етапи становлення та розвитку // Деякі аспекти в наукових підходах до євроатлантичної інтеграції України. – Львів: Льв. інст. економ. і туризму, 2006. – С.91-102.
   • Будзінський Т.В. Чи варто українцям їхати на заробітки? // Наше кредо. – 2007. –№2 (7). – С.9-10.
   • Гудь Б. Польські військові формування на території УНР у 1917–1918 рр. // Держава та армія. Вісник національного університету „Львівська Політехніка”. № 571. – Львів: в-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – С. 218-221.
   • Гудь Б. Українсько-польські відносини в Південно-Західному краї Російської імперії (Київщина, Волинь і Поділля) в період польського національного повстання 1863-1864 рр. // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірн. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 8. – Частина 1-2. – Ч. 1. – С. 133-144.
   • Гудь Б. Початки „державницького” напряму у львівській українській історіографії міжвоєнного періоду // Wielokulturowe њrodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Pod redakcj№ Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka. Tom V. – Rzeszów: w-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 347-354.
   • Гудь Б. Методологічні засади дослідження причин українсько-польських конфліктів ХІХ – першої половини ХХ ст. // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. – 2006 – 2007. – № 12 – 13. – С. 189 – 197.
   • Гудь Б. До питання українсько-польського етносоціального конфлікту на Правобережній Україні 1917-1918 рр. // Ukraina. Teksty. Konteksty. Ksiкga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesi№t№ rocznicк urodzin. – Warszawa, 2007. – S. 505-516.
   • Гудь Б. Європейський Союз чи Єдиний eкономічний простір – українська дилема // Мільчарек Д. Європейський Союз та його місце в сучасному світі. – Львів, 2007. – С. 5-10.
   • Інформаційні матеріали для тренінгів: «Депутати місцевих рад та громада: у Європу крокуємо разом!» / Наук. консульт. Іван Козловський. – Вінниця, 2007 р.
   • Козловський І.С. Формування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) у галузі сільського господарства // Деякі аспекти в наукових підходах до євроатлантичної інтеграції України: Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції «Український шлях в НАТО і Європейський Союз» – Львів, 2006. – с.112 – 120.
   • Козловський І.С. Проблеми гармонізації польського аграрного законодавства у зв’язку з інтеграцією РП з Європейським Союзом // Вісник університету Львівський Ставропігіон. Серія юридична. Випуск 1. – Львів, 2007. – с. 20- 29.
   • Мальський М.З. Синдром нової берлінської стіни на межі України-ЄС // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. – Вип.15. – С.3-5.
   • Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник / 3-е вид.– К.: Знання, 2007.– 29,0 друк.арк.
   • Микієвич М.М. Деякі аспекти формування правового порядку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу з позиції юридичного позитивізму // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – 2006. – Вип.18. – С.109-114.
   • Микієвич М.М. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 3(7) . – С.90-96.
   • Мільчарек Д. Європейський Союз та його місце в сучасному світі / Переклад з польської Р.Гудя. Передмова та наук. ред. Б.Гудя. – Львів: ПП „Інформація. Поступ. Перспективи”, 2007.
   • Hud B. Cerkiew prawosіawna Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie // Religioznawstwo polskie w XXI wieku. Redakcja naukowa Zbigniew Stachowski. – Tyczyn: WSSG, 2005. – S. 755-760.
   • Hud B. Polityka wschodnia Unii Europejskiej: pogląd z Ukrainy // Rola Polski w ksztaіtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykladzie Ukrainy. Redakcja: Jan Borkowski. – Warszawa: CE UW, 2006. – S. 65-70.
   • Hud B. Das ukrainisch-polnische Verhältnis // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2007. – № 8-9. – С. 31-38.

2006

   • Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ – першої половини ХХ століття.– Львів, 2006.– 448 с.
   • Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Навчальний посібник. Друге видання доповнене та перероблене / Доусон Л.Р., Мальський М.З., Дузер Е.В. та ін.– Львів, 2006.– 704 с.
   • Будзінський Т.В. Європейські стандарти і міжнародне співробітництво в питаннях реформування системи охорони державного кордону України // Культурологічний часопис „Ї”. – Вип.№ 17 („Україна-Польща. Перспективи кордонів”). – 2006. – С.52-59.
   • Будзінський Т.В. Європейський Союз і проблема трудової міграції // Культурологічний часопис „Ї”. – Вип.№ 17 („Україна-Польща. Перспективи кордонів”). – 2006. – С.60-63.
   • Будзінський Т.В. Еволюція Європейського Союзу: етапи становлення та розвитку. // Деякі аспекти в наукових підходах до євроатлантичної інтеграції України. – Львів. – Льв.інст.економ. і туризму. – 2006. – С.91-102.
   • Гудь Б. Польсько-український етносоціальний антагонізм на Київщині, Волині і Поділлі ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі української історіографії // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 21-22. Pod redakcją Stefana Kozaka. – Warszawa 2006. – S. 39-53.
   • Мальський М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішня політика // Польща – Україна. Пограниччя. Науковий щорічник. – Дрогобич-Люблін, 2006.– С. 249-265.
   • Мальський М. Синдром нової берлінської стіни на межі України–ЄС // Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. – Вип. 15. – Львів, 2006.– С. 3-5.
   • Микієвич М. Правова регламентація діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 42. – Львів, 2006. – С. 127-133.
   • Микієвич М. Нові підходи сучасної правової теорії до аналізу міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип.16. – С. 99-105.
   • Микієвич М. Типи юридичних норм в правовому порядку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 17. – С. 122-128.
   • Микієвич М. Деякі аспекти формування правового порядку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу з позиції юридичного позитивізму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип.18. – 2006. – С. 109-114.
   • Микієвич М. Розвиток євроатлантичного партнерства між Україною і НАТО: деякі сучасні політико-правові оцінки // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: міжнародна науково-практична конференція (20 січня 2006 р.) / За наук. ред. Малика Я.Й.: у 2 ч. – Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Ч.2. – С. 113-116.
   • Новак А.З. Європейська інтеграція. Шанси для Польщі – досвід для України / Наук. ред. Б.Гудь. Пер. з пол. А.Дідух. Слово до читача Б.Гудь.– Львів, 2006.– 192 с.
   • Hud’ B. , Pokyd’ko T. Aktualne problemy współpracy przygranicznych regionów Ukrainy i Polski // Globalizacja a rozwój regionów. Monografie nr 65. Pod redakcją Marka Ciska. – Siedlce 2006. – S. 73-79.
   • Hud’ B., Diduch A. Ukraina w globalizującym się świecie / Megatrendy we współczesnym świecie. Pod red. prof. Marianny Lipiec-Zajchowskiej. – Warszawa, 2006. – S. 55-60.

2005

   • Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство: Навч. посібник / За ред. проф. М.Мальського, Н. Антонюк.– Львів, 2005.– 360 с.
   • Підприємства малого й середнього бізнесу на Підкарпатті та Закарпатті / Під ред. К. Кашуби, Б. Гудя. / Пер. з пол. А. Дідух.– Львів: Плай.– 2005.– 96 с.
   • Будзінський Т.В. Європейський союз і проблема трудової імміграції: принципи політики і реальність // Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу.– Львів: Манускрипт, 2005.– С.43-50.
   • Будзінський Т.В. Єдина європейська вища освіта та Україна // Державна молодіжна політика: проблеми і перспективи (регіональний аспект). Матеріали наук.-практ. конф.– Львів, Ін-т. соціогуманітар. проблем людини.– 26 грудня 2005 року.– С. 47-53.
   • Гудь Б. Поляки на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 19-20. Spotkania polsko-ukraińskie. Pod redakcją Stefana Kozaka.– Warszawa, 2005.– S. 147-156.
   • Гудь Б.В. Відношення українського населення Київщини, Волині та Поділля до Листопадового повстання 1830-1831 рр. // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка.– Львів: Піраміда, 2004.– С. 100-107.
   • Мальський М., Москалик Р. Аналіз переговорного процесу та зобов’язань нових країн-членів СОТ (на прикладі країн з перехідною економікою) // Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 13.– 2004.– С. 172-177.
   • Угрин Л.Я. Політична опозиція у процесах демократизації суспільства // Наук. вісник Ужг. ун-ту. Сер.: Політологія, Соціологія, Філософія.– Вип. 2.– Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2005.– С.191-197.
   • Hud B. Czynnik rosyjski w relacjach między UE a Ukrainą // Wschód jako partner Unii Europejskiej / Pod redakcją naukową Michała Dobroczyńskiego i Marianny Lipiec-Zajchowskiej.– Warszawa: Wydawn. nauk. wydz. zarządz. UW, 2005.– S. 110-118.

2004

   • Гудь Б.В., Дідух А.І. Україна у політиці провідних країн ЄС. Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 12.– 2004.– С. 39-43.
   • Котур М.В. Нелегальна імміграція в Європі як виклик європейській безпеці. Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 12.– 2004.– С. 206-211.
   • Угрин Л.Я., Поліщук Х. Проблеми нівелювання демократичного ідеалу у процесі глобалізації. Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 12.– 2004.– С. 130-139.
   • Hud B. Panowie polscy // Karta.– 41/2004.– Warszawa, 2004.– S. 4-15.
   • Hud B., Hud R., Diduch A. Wybór granicy: ukraiński dylemat // Współczesna Europa w procesie integracji. Redakcja naukowa Zbigniewа Drozdowiczа.– Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004.– S. 15-24.

2003

   • Гудь Б., Голубко В. Варшавський договір 1920 р. в громадській опінії галицьких українців // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 15-16. Spotkania polsko-ukraińskie / Pod redakcją Stefana Kozaka.– Warszawa, 2003.– S. 96-105.
   • Угрин Л.Я., Кухта Б.Л. та ін. Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни / За ред. Б. Кухти.– Львів: Кальварія, 2003.
   • Hud B. Syndrom niedogotowanej wody. Uwagi do problematyki kształtowania się narodu ukraińskiego w XX wieku // Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości. Red. naukowa Zbigniew Drozdowicz.– Poznań, 2003.– S. 161-170.
   • Hud B., Pokydko T. Ukraińsko-polskie stosunki gospodarcze: przeszłość, stan obecny i perspektywy // Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka. Rynek. Konsument / Red. naukowa Franciszek Misiąg.– Warszawa, 2003.– S. 7-12.

2002

   • Романюк Н.А. Український консерватизм у ХХ столітті // Вісник Льв. ун-ту. Сер. Філософські науки.– Вип. 4.– 2002.– С. 235–240.
   • Угрин Л.Я. Інтеграційні процеси: міжнародний аспект// Вісник Льв. ун-ту. Сер.Філософські науки.– Вип. 4.– 2002.– С. 256-264.
   • Угрин Л.Я. Політологія. Програма курсу і плани семінарських занять (посібник для студентів географічного факультету).– Львів, 2002.– 70 с.
   • Угрин Л.Я. Европейська інтеграція. Навчальна програма курсу магістерської програми з культурології.– Львів, 2002.– 37 с.
   • Hud B. Problem wybaczenia i pojednania we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich // Przebaczanie – Rozliczanie – Pojednanie. Globalne i lokalne problemy integrującej się Europy. Red. naukowy Zbigniew Drozdowicz. – Poznań, 2002.– S. 163-172.

2001

   • Гудь Б.В. Соціальне підґрунтя українсько-польських конфліктів на Правобережній Україні першої половини ХХ ст. // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть. Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива. Частина перша. Шлях України та Польщі до порозуміння. – Київ, 2001.
   • Гудь Б.В. До проблеми толерантності в сучасних українсько-польських стосунках // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні: Тези наук. конф. / За ред. А.Ф.Карася. – Львів: ЛНУ, 2001.
   • Романюк Н.А. Консерватизм: проблема співвідношення збереження та зміни // Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 5.– 2001.– С. 96–102.
   • Романюк Н.А. Особливості українського консерватизму. Загальнотеоретичний аспект // Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. – Вип. 6.– 2001. – С.85–90.
   • Костроміна М., Микієвич М. Спільна зовнішня політика та політика безпеки як основні передумови сталого розвитку Європейського Союзу // Вісник Льв. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини.– Вип. 5.– 2001.– С. 129-134.

2000

   • Гудь Б.В. Польща і поляки на сторінках львівської реґіональної преси: реалії і тенденції //W kręgu Euroregionów. Rola midiów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty. –Kraków–Rzeszów, 2000.