Конкурс студентських наукових робіт

зі спеціалізації «ФРАНКОЗНАВСТВО»

 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка проводить у 2023/2024 навчальному році конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Франкознавство» (далі Конкурс).

Конкурс буде проходити на базі філологічного факультету та Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка шляхом рецензування та оприлюднення рейтингового списку наукових конкурсних робіт.

До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі вищої освіти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів вищої освіти з актуальних проблем в межах спеціалізації «Франкознавство», які є пошуковими за своїм характером, мають наукове та/або прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Роботи, що подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 18.04.2017 Ne605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text):

– текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4 (210х297 мм), поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;

– обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку використаних джерел;

– наукові роботи виконуються українською мовою, подаються лише в електронному вигляді (у форматі .pdf):

– наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), анотацію, зміст, вступ, розділи, висновки, перелік використаних джерел, додатки (за наявності);

– анотація має обов’язково містити: актуальність, мету, завдання, об’єкт і предмет, використані методи дослідження та загальну характеристику роботи;

– вступ має обов’язково містити: обґрунтування актуальності та виділення невирішеної частини проблеми; мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; методи дослідження; наукову та практичну цінність (новизну) отриманих результатів дослідження; наявність апробації результатів дослідження;

– у конкурсних роботах, а також в інших супровідних документах прізвища, ініціали автора(ів) та наукового(их) керівника(ів), назва закладу вищої освіти замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів);

– на титульній сторінці, в анотації, у вступі та в тексті конкурсної роботи не повинні бути вказані прізвище, ініціали автора(ів) та наукового(их) керівника(ів), назва закладу вищої освіти, де навчається автор(и) (працює науковий(і) керівник(и)), а також бібліографічний опис публікацій автора(ів). У вступі мають бути вказані види та кількість публікацій автора(ів) за темою дослідження (наприклад, статті у зарубіжних виданнях, статті у фахових виданнях, статті у інших виданнях, тези доповідей на міжнародних та/або всеукраїнських конференціях) без зазначення бібліографічного опису;

– наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

– в окремому файлі подаються відомості про автора (включно з електронною адресою) та наукового керівника. Окрім цього, за наявності, надсилаються сканкопії патентів, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях автора(ів) (у тому числі копії титульної сторінки наукового видання та змісту, де вказані П.І.Б. і назва публікації автора(ів)), опубліковані на дату подання наукової роботи на конкурс.

До Конкурсу допускаються оригінальні наукові роботи, що має бути підтверджено довідкою про відсутність плагіату у науковій конкурсній роботі із зазначенням рівня унікальності тексту (не менше 70% оригінального тексту), яка засвідчена підписом відповідальної особи та печаткою ЗВО. Довідка надсилаються разом з науковою роботою та іншими документами на електронну адресу організаційного комітету Конкурсу.

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Роботи необхідно надсилати до 10 жовтня 2023 року (включно) на електронну адресу: franko.insitute@lnu.edu.ua або frankoznavstvo@gmail.com , тема листа «На конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Франкознавство». Файл з науковою конкурсною роботою повинен мати назву, яка відповідає Шифру.

Просимо під час листування підтверджувати отримання листів від організаційного комітету.

За результатами рецензування наукових робіт Галузева конкурсна комісія сформує рейтинговий список, який оприлюднить до 31 жовтня 2023 року на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка, прийме рішення про визначення переможців Конкурсу (загальна кількість яких не може перевищувати 25% від загальної кількості авторів наукових робіт) та нагородження їх дипломами: I ступеня – до 20%, IІ ступеня – до 30%, III ступеня – до 50%.

Інформація про Конкурс та рейтинговий список наукових робіт буде розміщена на сайтах: philology.lnu.edu.ua та institutes.lnu.edu.ua.

 

 

Відповідальний секретар оргкомітету Конкурсу

к. філол. н. Юрій Горблянський

тел.: +38032-239-43-98

+38(067)2713044