Василь БУДНИЙ


Директор Інституту, кандидат філологічних наук, доцент
Контакти: тел. (032) 239-43-98, (032) 239-46-30; e-mail: budnyj_vasyl@ukr.net

Докладніше →

Основні праці

 • І.Франко про критерії оцінки суспільної значимості літератури // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип. 36. – Львів: Львівський університет, 1981. – С.20-28.
 • Літературні маніфести І.Франка у контексті методологічного розвитку української критики // Іван Франко – письменник, мислитель, борець: Тези доп. наук. конференції. – Івано-Франківськ. – 1986. – С.40-41.
 • Поетика і критика (Праця І.Франка “Із секретів поетичної творчості” на тлі літературно-критичних шукань рубежа ХХ ст) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип.48. – Львів: Львівський університет, 1987. – С.20-28.
 • Літературознавчі нариси М.Возняка на сторінках популярних видань 1900–1910 рр. // Академік М.Возняк і розвиток української національної культури: Наук. читання. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1990. – С.70-71.
 • Категорія “сучасна літературна творчість” у критичній концепції І.Франка // Іван Франко і національне відродження (до 135-річного ювілею письменника): Тези доп. наук. конф. (с. Криворівня, 23—24 вересня 1991). – Львів, 1991. – С.130.
 • Психологізм у літературознавчій концепції Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25-27 вересня 1996р.). – Львів: Світ, 1998. – С.352-356.
 • Іван Франко і Українська Академічна гімназія // Академічна гімназія у Львові: Історія і сучасність: Зб. праць наук. конференції, присвяченої 120-річчю першої матури УАГ з українською мовою викладання та першому випуску відродженої Академічної гімназії. – Львів, 1999. – С. 16-31.
 • Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І.Франка «Наймичка» Т.Шевченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Частина І. – Львів: Світ, 1999. – С. 244-249.
 • Століття Франкового критицизму – розвоєві лінії, концепційні обрії, методологічні перспективи // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнар. асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999). Книга 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Обереги”, 2000. – С. 508–515.
 • “Звідки” й “куди” еволюціонував Іван Франко-критик? // “З його духа печаттю…”: Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Т.І. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 269-275.
 • Хто говорить у літературному творі? (Суб’єкт поетичного мовлення в осмисленні І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Ст. і матеріали. – Вип. 66. – Львів, 2003. – С.117-127.
 • Типологія літературно-критичної інтерпретації: Проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 33. – Частина І. – Львів, 2004. – С.153-159.
 • “Між ідеєю і формою” (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 35. – Частина І. – Львів, 2004. – С.94-106.
 • Магеллан українського модерну: “Слово про критику” Івана Франка в контексті літературної доби // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 122-129.
 • «…Ми шукали вітчизну і знайшли її»: діалог Й. С. Махара та І. Франка з приводу творчої та громадянської самототожності митця // Українське літературознавство. – Вип.71. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 101–108.
 • Два маніфести новітнього письменства: «Чеська модерна» Йосефа Сватоплука Махара та інших і «Слово про критику» Івана Франка // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60–71.
 • Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип.55. – Львів, 2011. – С. 62-72.
 • Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 60. – Ч.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.94-111.
Микола ЛЕГКИЙ


Старший науковий співробітник Інституту, кандидат філологічних наук
Контакти: e-mail: m_lehkyy@bigmir.net
Докладніше →

Основні праці

 • Майстер малої прози (1996);
 • Про одну майже непомічену новелу Івана Франка (1998);
 • Уснооповідна манера викладу в малій прозі Івана Франка (1999);
 • Проблематика добра і зла в оповіданнях Івана Франка (1999);
 • Риси імпресіонізму в новелістиці Івана Франка (1999);
 • Українська проза Пантелеймона Куліша в тогочасному наративному контексті (1999);
 • "Потік свідомості" в прозі Івана Франка (2000);
 • За лаштунками психіки автора: Сновидіння у Франкових сюжетах (2000);
 • Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] (2001); "
 • Великий шум" Івана Франка: до поетики модернізму (2003);
 • Алегорії і символи "Похорону" (2003);
 • Поетика одного циклу Марка Черемшини: деякі реконструкції та спостереження (2004);
 • Призабута компаративістична студія Івана Франка на сторінках журналу "Wisła" (2005);
 • "Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком": наративно-поетикальна ретроспектива (2005);
 • Танатологічні виміри Франкового тексту (2005);
 • Кримінальний світ Франкової новелістики (2006);
 • Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) (2007);
 • Майстерність Франка-портретиста (2007).
 • Перший незавершений роман із тюремного життя (2008).
 • Іван Франко та В’ячеслав Будзиновський: штрихи до взаємин на тлі доби (2009).
 • Ще одна загадка Франкового тексту (2010).
 • Творчість Івана Франка в культурно-історичному просторі України (2010).
 • Проза Івана Франка: проблеми класифікації (2011).
 • Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки (2012).
 • Поетика повістки Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» (2014).
 • Оповідання-притча Івана Франка «Терен у нозі»: поетика і семантика (2014).
 • Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї (2015).
 • Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур (2015).
 • Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці (2015).
 • Три однойменні шевченкознавчі студії Івана Франка: аспекти, ідеї, концепції (2015).
 • Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні (2017).
Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ


Провідний спеціаліст Інституту франкознавства
Контакти: e-mail: skelia@ua.fm

Докладніше →

Основні праці

 • Миттєвості: Опівнічні роздуми, Статті. Есе. Полеміка. – Львів: ТзОВ “Дизайн-студія “Папуга”, 2013. – 254 с.
 • Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського «Андрій Лаговський» // Молода нація: Альманах. – К.: «Смолоскип», 1997. – № 5. – С. 41-47.
 • Чеські преромантичні містифікації в інтерпретації А. Ю. Кримського // Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року): У 2 т. – Т. ІІ. – Львів: «Літопис», 1998. – С. 85-91.
 • Пошуки характерів у художній прозі А.Кримського // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: «Світ», 1999. – Ч. 1. – С. 582-589.
 • На підступах до «прози ідей»: Роман Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» у контексті пошуків української прози з життя інтелігенції ХІХ – поч. ХХ ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. VII. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 44-55.
 • Іпостасі любові у творчості В. Пачовського та А. Кримського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. VII. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 44-55.
 • «Компендій» про Івана Франка (рубрика: «Вивчати україньку літературу за журналом «УСЕ для школи») / Рецензія на зшиток журналу про Івана Франка – автор Микола Легкий // Інформаційно-аналітичний часопис «Каменяр». – № 1 (лютий). – С. 7.
 • Екзотичний аромат вірменської літератури, або слово про творчість Левона Хечояна у перекладах Анушавана Месропяна // «Слово і час». – 2002. – № 1. – С. 83-85.
 • Мікродослідження народних перлин кримськотатарської любовної лірики. Рец. на: Гуменюк О. “Меджбур олдым мен бир гуле” – Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру – макаму: Наукове дослідження. – Сімферополь: Світ, 2008. – 152 с. // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1: Жовтень – грудень. – С. 138-140.
 • Інтелектуалізм у художній прозі Івана Франка та Агатангела Кримського // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного наукового конґресу: У 2 т. – Львів, 2009. – Т. 2. – С. 688-694.
 • Таємниця людяності та професіоналізму Івана Денисюка: до специфіки наукового мислення // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 2 (6): Квітень – червень. – С. 16-25.
 • «Кривава фієста сучасності» в одкровенні від Ліни Костенко (зауваги про «Записки українського самашедшого») // Слово і час. – № 5. – 2011. – С. 73-83. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 • Мозаїка світових абсурдів у «діяріуші людства» від Ліни Костенко (про роман «Записки українського самашедшого») // Дзвін. – № 3. – 2011. – С. 131-135. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 • «Коломийковий заповіт Маруні Дуплавки (довгожительки с. Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області, 1902-1994)» // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2 (9): Квітень – червень. – С. 88-97.
 • Про «вічну молодість» і «велику гармонію» вченого (штрихи до портрета професора Миколи Ільницького) // Микола Ільницький. – Вип. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 203-208. – (серія «Слово про вченого»).
 • Колядки та віншування з села Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор. – 2012. – № 1 (10): Січень – березень. – С. 81-87.
 • Він подарував нам «мрію»: літературний портрет Михайла Старицького і культурологічна актуальність біографістики // Таємниця слова: збірник наукових праць / Збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника / Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 102-119. (Cпівавтор: Марина Кульчицька).
 • Навіщо дáйни? Роздуми про “мініатюрну” фольклорну філософію життя латиського народу / рецензія на: Дайни: Латиські народні пісні / Упорядкував і переклав з латиської Юрій Садловський. – Львів: “Астролябія”, 2011. – 128 с. // Міфологія і фольклор. – 2012. – № 2-3 (11): Квітень – вересень. – С. 131-136.
 • Мова про мову та про нас у ній (майже-памфлет) // Дзвін. – 2013. – Число 3 (821): Березень. – С. 105-111.
 • Мистецький факт і його рецепція (стан сучасної літературної критики як рефлекс “перерваного” діалогу поколінь) // Дзвін. – 2013. – Число 7 (837): Липень. – С. 124-129.
 • Народні криптадії-мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 1-2 (16): січень – червень. – С. 120-136.
 • Фольклорний код літературознавчих студій Івана Денисюка // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 3-4 (17): липень – грудень. – С. 18-24.
 • “Я вже знаю дорогу…”: роздум про життя і смерть, про Богдана Сольчаника та його книгу “Кухні мого покоління” (Київ – Львів: ТзОВ “Дизайн-студія “Папуга”, 2014. – 76 с.) // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 172-175.
 • Дослідниця згармонійованих екстрем (ювілейна сильветка на пошану Лариси Бондар) // Дзвін. – 2016. – № 6.
 • Систематик філософської думки: про Ігоря Захару та його лекційний компендій “Українська філософія” (Львів, 2014) // Вісник Львівського університету. Серія філософська. – 2017. – Вип. 18. – С. 224-229.
 • Іван Франко та Агатангел Кримський у перехресних оцінках // здано до друку.
Наталія ФАРИНА


Провідний науковий співробітник Інституту, кандидат філологічних наук
Контакти: e-mail: natfaryna@ukr.net

Докладніше →

Основні праці

 • Антонів О. Репрезентативність української літератури в лінгвокраїнознавчому аспекті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай”) / О. Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2012. – Вип. 7. – С. 232–241.
 • Антонів О. Історичний роман Ліни Костенко "Маруся Чурай” як об'єкт вивчення віншомовній аудиторії / О Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. - 2013. - Вип. 8. - С. 209-216.
 • Фарина Н. Г. Сполучні засоби у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики на заняттях з української мови як іноземної / Н. Г. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 162–170.
 • Фарина Н. Г. Займенниково-означальні речення у синтаксичній структурі повісті „Захар Беркут” І. Я. Франка / Н. Г. Фарина // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Філологічна : зб. наук. праць / уклад. : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2014. – Вип. 49. – С.123–125.
 • Фарина Н. Г. Редакторська праця І. Я. Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) / Н. Г. Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 313–319.
 • Фарина Н. Г. Критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури / Н. Г. Фарина // Studia methodologica. – Ternopil’, 2015. – No. 40. – S. 412–417.
 • Фарина Н. Г. Функціонування складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики в повісті І. Я. Франка „Захар Беркут”(1883 р.) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2016. – Вип. 63.– С. 267–276.
 • Фарина Н. Г. Синкретизм у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики / Н. Г. Фарина // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. Вип. 34. – К. : Університет «Україна», 2016. – С.164–176.
 • Faryna N. Syncretism in complex sentences of objective semantics / N. Faryna // Spheres of Culture / ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2016. – Vol. ХIV. – S. 323–329.
 • Фарина Н. Г. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури в художній прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Н. Г. Фарина. – Львів, 2017. – 217 с.
 • Фарина Н. Г. Асемантизовані засоби зв’язку в складних реченнях з підрядними об’єктної семантики / Наталія Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64.–Ч 1. – С. 201 – 208.
 • Фарина Н. Г. Динаміка синтаксичної структури художнього тексту Івана Франка / Н. Фарина // Філологічні діалоги. – Ізмаїл, 2017.
Олег ВОЙТКІВ


Науковий співробітник Інституту
Контакти: e-mail: olegvoitkiv@gmail.com

Докладніше →

Основні праці

 • Войтків О. До історії одного творчого задуму Івана Франка («Герой поневолі» – «Lelum i Polelum»: підказки Івана Денисюка) / Олег Войтків // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. Вип. 62 – Львів, 2015. – С. 102-106.
 • Войтків О. «Штука доволі широка і, смію думати, інтересна»: штрихи до історії написання Франкового роману «Lelum і Polelum» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 79 – Львів, 2015. – С. 58-63.
 • Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка «Lelum і Polelum» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 81 – Львів, 2016. – С. 226-235.
 • Войтків О. Проблема стосунків героя і суспільства у романі Івана Франка «Лель і Полель» / Олег Войтків // Українське літературознавство. Вип. 82  – Львів, 2016. – С.190-196.
 • Войтків О. Психологічні виміри любовного трикутника в романі Івана Франка «Лель і Полель» / Олег Войтків // Spheres of Culture. – Lublin, 2017.  – Vol.  ХVІ. – с. 190–199.
 • Войтків О. «Під тягарем власного страждання»: психологічні портрети братів Калиновичів // Здано до друку.