Василь БУДНИЙ


Директор Інституту, кандидат філологічних наук, доцент
Контакти: тел. (032) 239-43-98, (032) 239-46-30; e-mail: budnyj_vasyl@ukr.net

Докладніше →

Основні праці

 • І.Франко про критерії оцінки суспільної значимості літератури // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип. 36. – Львів: Львівський університет, 1981. – С.20-28.
 • Літературні маніфести І.Франка у контексті методологічного розвитку української критики // Іван Франко – письменник, мислитель, борець: Тези доп. наук. конференції. – Івано-Франківськ. – 1986. – С.40-41.
 • Поетика і критика (Праця І.Франка “Із секретів поетичної творчості” на тлі літературно-критичних шукань рубежа ХХ ст) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип.48. – Львів: Львівський університет, 1987. – С.20-28.
 • Літературознавчі нариси М.Возняка на сторінках популярних видань 1900–1910 рр. // Академік М.Возняк і розвиток української національної культури: Наук. читання. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1990. – С.70-71.
 • Категорія “сучасна літературна творчість” у критичній концепції І.Франка // Іван Франко і національне відродження (до 135-річного ювілею письменника): Тези доп. наук. конф. (с. Криворівня, 23—24 вересня 1991). – Львів, 1991. – С.130.
 • Психологізм у літературознавчій концепції Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25-27 вересня 1996р.). – Львів: Світ, 1998. – С.352-356.
 • Іван Франко і Українська Академічна гімназія // Академічна гімназія у Львові: Історія і сучасність: Зб. праць наук. конференції, присвяченої 120-річчю першої матури УАГ з українською мовою викладання та першому випуску відродженої Академічної гімназії. – Львів, 1999. – С. 16-31.
 • Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І.Франка «Наймичка» Т.Шевченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Частина І. – Львів: Світ, 1999. – С. 244-249.
 • Століття Франкового критицизму – розвоєві лінії, концепційні обрії, методологічні перспективи // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнар. асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999). Книга 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Обереги”, 2000. – С. 508–515.
 • “Звідки” й “куди” еволюціонував Іван Франко-критик? // “З його духа печаттю…”: Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Т.І. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 269-275.
 • Хто говорить у літературному творі? (Суб’єкт поетичного мовлення в осмисленні І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Ст. і матеріали. – Вип. 66. – Львів, 2003. – С.117-127.
 • Типологія літературно-критичної інтерпретації: Проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 33. – Частина І. – Львів, 2004. – С.153-159.
 • “Між ідеєю і формою” (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 35. – Частина І. – Львів, 2004. – С.94-106.
 • Магеллан українського модерну: “Слово про критику” Івана Франка в контексті літературної доби // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 122-129.
 • «…Ми шукали вітчизну і знайшли її»: діалог Й. С. Махара та І. Франка з приводу творчої та громадянської самототожності митця // Українське літературознавство. – Вип.71. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 101–108.
 • Два маніфести новітнього письменства: «Чеська модерна» Йосефа Сватоплука Махара та інших і «Слово про критику» Івана Франка // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60–71.
 • Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип.55. – Львів, 2011. – С. 62-72.
 • Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 60. – Ч.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.94-111.
Микола ЛЕГКИЙ


Старший науковий співробітник Інституту, кандидат філологічних наук
Контакти: e-mail: m_lehkyy@bigmir.net
Докладніше →

Основні праці

 • Майстер малої прози (1996);
 • Про одну майже непомічену новелу Івана Франка (1998);
 • Уснооповідна манера викладу в малій прозі Івана Франка (1999);
 • Проблематика добра і зла в оповіданнях Івана Франка (1999);
 • Риси імпресіонізму в новелістиці Івана Франка (1999);
 • Українська проза Пантелеймона Куліша в тогочасному наративному контексті (1999);
 • "Потік свідомості" в прозі Івана Франка (2000);
 • За лаштунками психіки автора: Сновидіння у Франкових сюжетах (2000);
 • Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] (2001); "
 • Великий шум" Івана Франка: до поетики модернізму (2003);
 • Алегорії і символи "Похорону" (2003);
 • Поетика одного циклу Марка Черемшини: деякі реконструкції та спостереження (2004);
 • Призабута компаративістична студія Івана Франка на сторінках журналу "Wisła" (2005);
 • "Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком": наративно-поетикальна ретроспектива (2005);
 • Танатологічні виміри Франкового тексту (2005);
 • Кримінальний світ Франкової новелістики (2006);
 • Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) (2007);
 • Майстерність Франка-портретиста (2007).
Ігор ГУНЧИК


Провідний спеціаліст Інституту, кандидат філологічних наук, доцент
Контакти: тел. (096) 541 96 73; e-mail: hunchyki@gmail.com

Докладніше →

Основні праці