2-003

Вибрані твори для шкільної молоді. Т. 1: Проза / Іван Франко ; [упорядник Микола Легкий]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 640 с.

У першому томі вибраних творів Івана Франка для шкільної молоді надруковано відомі та маловідомі художні полотна письменника, у яких майстерно розкрито таємниці дитячої психології.

Для школярів, учителів, студентів, науковців, усіх, кого захоплює творчість І.Франка.

ISBN 978 – 617 – 10 – 0295 – 1 (ЛНУ імені Івана Франка)

ISBN 978 – 617 – 10 – 0296 – 8 Том 1 (ЛНУ імені Івана Франка)

2-004

Вибрані твори для шкільної молоді. Т. 2: Проза / Іван Франко ; [упорядник Микола Легкий]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 484 с.

У другому томі вибраних творів Івана Франка для шкільної молоді надруковано найбільш досконалі у художньому вимірі програмні та позапрограмні прозові твори письменника.

Для школярів, учителів, студентів, науковців, усіх, кого захоплює творчість І.Франка.

ISBN 978 – 617 – 10 – 0295 – 1 (ЛНУ імені Івана Франка)

ISBN 978 – 617 – 10 – 0297 – 5 Том 2 (ЛНУ імені Івана Франка)

2-002

Словник мови поетичної збірки « Мій Ізмарагд» : у двох частинах. Частина перша : А – М / Зеновій Терлак. – Львів : Апріорі, 2016. – 424 с.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка «Зів’яле листя». Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

ISBN 978 – 617 – 629 –277 – 7 (заг.)

ISBN 978 – 617 – 629 –278 – 4 (ч. І)

2-002

Словник мови поетичної збірки « Мій Ізмарагд» : у двох частинах. Частина друга : Н – Я / Зеновій Терлак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 428 с.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка «Зів’яле листя». Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

ISBN 978 – 617 – 629 –277 – 7 (заг.) (Апріорі)

ISBN 978 – 617 – 10 –0288 – 3 (ч. 2) (ЛНУ імені Івана Франка)

001

Фольклористична концепція Івана Франка : монографія / Святослав Пилипчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.

У монографії висвітлено основні положення фольклористичної концептосфери Івана Франка. Найповніше презентовано два взаємопов’язані магістральні напрямки (методологія та генологія) пошуків науковця у царині студій над усною словесністю. Проаналізовано Франкову рецепцію методологічних платформ популярних фольклористичних шкіл (міфологічна, антропологічна, міграційна, порівняльно-історична, культурно-сторична, філологічна) та засвідчено успішну апробацію оригінальної дослідницької стратегії у працях ученого. Розглянуто суттєвий внесок Івана Франка у вивчення жанрової системи українського фольклору, зосібна акцентовано на новаторських підходах до інтерпретації найскладніших питань фольклористичної генології.

Для фольклористів, франкознавців, культурологів, викладачів і студентів філологічних факультетів, усіх шанувальників духовних надбань українців.

ISBN 978-617- 10 -0102- 2

 

Франкіяна Василя Щурата: листи, статті, спогади / [упорядкув., передм., коментарі та покажчики Л. Козак ; наук. ред. Я. Мельник]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 212 с.
У збірнику вміщено всю франкіяну Василя Щурата, зокрема листи, наукові розвідки та мемуаристику, що дає змогу простежити розвиток франкознавчої думки на прикладі одного автора, побачити один із способів
інтерпретації феномена письменника. Франкознавчий доробок В. Щурата ілюструє складні і неоднозначні взаємини двох митців, життєві і творчі колізії, є цінним матеріялом для джерелознавства та літературознавства назагал.

ISBN 978-617-10-0051-3

1-006

Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, Л. Ю. Сваричевська, О.В. Ясіновська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 504 с.

У виданні автори розглянули прозові тексти Франка з позицій таких напрямів сучасного мовознавства, як комунікативна, когнітивна та статистична лінгвістика, а також лінгвосеміотика. Ідіостиль у комплексному розумінні – це не тільки набір особливих художньо-образних мовних засобів, але й специфіка відображення процесів комунікації, які містять прямі й непрямі комунікативні смисли, мовні образи адресата, адресанта та спостерігача, різні семіотичні системи передання інформації, а також стилеметричний чинник. У кінці монографії подано частотний словник повісті «Воа соnctrictor».

Для викладачів мовознавства й літературознавства, вчителів української мови і літератури, студентів, школярів, усіх, хто цікавиться творчістю І. Франка та сучасною лінгвістикою.

ISBN 978 – 966 – 613 – 988 – 0

1-005

Частотний словник роману Івана Франка «Основи суспільності» : Інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії / Соломія Бук ; Ф. С. Бацевич (наук. ред). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 264 с.

Вперше в українській лексикографії створено частотний словник роману І. Франка «Основи суспільності». Його укладено на основі електронного корпусу із використанням комп’ютерних програм автоматичного опрацювання тексту за методикою та принципами, розробленими у проекті комплексного квантитативного дослідження творчості І. Франка. До кожного слова подано абсолютну й відносну частоту його вживання, а також покриття тексту.

Отримано важливі статистичні характеристики роману: обсяг тексту і словника, індекси різноманітності, винятковості, концентрації, кількісний розподіл лексем за частинами мови тощо.

Словник подає нову цікаву інформацію про багатство Франкового мовлення, що уточнює особливості ідіолекту письменника. Дані словника можуть бути використані в літературознавчих, культурологічних, лінгвістичних дослідженнях тощо.

ISBN 978 – 966 – 613 – 818 – 0

2-001

Словник мови поетичної збірки Івана Франка «Зів’яле листя» = Glossary of Ivan Franco’s Collection of Poetry «Faded Leaves» / Зеновій Терлак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 394 с.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка «Зів’яле листя». Подано частотність уживання всіх лексем, що функціонують у тексті другого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику і фонетико-граматичні особливості.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться таємницями художнього слова.

ISBN 978 – 966 – 613 –782 – 4

image002

Святослав Пилипчук. “Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка
. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 219 с.

У книзі проаналізовано пареміологічні та пареміографічні ідеї Івана Франка, зосереджено увагу на їх реалізації у фундаментальному тритомному описово-аналітичному корпусі „Галицько-руські народні приповідки”.

ISBN 978-966-613-584-4

image004
Галицько-руські народні приповідки: У 3-х томах. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко: 2-е вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

У виданні презентовано величезний пласт українського галицького мудрослів’я (прислів’я, приказки, порівняння, прикмети, примовки, “мудрування” тощо – понад 30 тис. зразків) з коментарями і поясненнями Івана Франка. Для фахівців-філологів, культурологів, фольклористів, етнографів, викладачів, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться культурою українців.

ISBN 966-613-463-2

image006
Апокріфи і лєґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. – Репринтне видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

П’ятитомний корпус “Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко” (Львів, 1896-1910) – вершинний здобуток української науки у виданні й осмисленні апокрифічної літератури – викликав значний резонанс в європейських наукових колах, був оцінений як найвизначніша слов’янська збірка апокрифів. Репринтне видання здійснено до 150-ліття від дня народження Івана Франка.

ISBN 966-613-411-Х

1-001

Іван Франка та літературні напрямки кінця ХІХ – початку ХХ століття / Роман Голод. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2005. – 284 с.

Монографію кандидата філологічних наук Романа Голода присвячено вивченню впливів різних літературних напрямків, течій і стилів на творчість Івана Франка. На основі аналізу літературно-критичних праць письменника і його художньої спадщини автор вивчає причини, особливості та наслідки Франкового звернення до художніх систем романтизму, натуралізму, реалізму, імпресіонізму, експресіонізму тощо. А також з’ясовує індивідуальні та національні особливості творчого методу І. Франка у співставленні з тенденціями в тогочасному світовому літературному процесі.

Розрахована на науковців, які займаються дослідженням творчості І. Франка, а також на викладачів і студентів філологічних факультетів.

ISBN : 966-668-090-4

1-004

Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. – Львів: [У надзаг. : Львівських національний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – 528 с.

У томі опубліковано франкознавчі праці І. Денисюка: наукові студії, рецензії, розвідки.

Для франкознавців, істориків українського письменства, теоретиків літератури, викладачів, учителів, студентів.

Матеріали надруковано в редакції автора.

ISBN 966 – 613 – 375 – Х