Наталія Фарина (7 жовтня 1990 року в с. Радванці Радехівського району Львівської області) – кандидат філологічних наук, провідний співробітник Інституту.

У 2008-2013 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 по 2016 рік – аспірантка кафедри української мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Складнопідрядні  речення  нерозчленованої  структури  в художній прозі Івана Франка».

Наукові зацікавлення: синтаксис української мови, франкознавство, вивчення української мови як іноземної.

Публікації:

 1. Антонів О. Репрезентативність української літератури в лінгвокраїнознавчому аспекті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко “Маруся Чурай”) / О. Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2012. – Вип. 7. – С. 232–241.
 2. Антонів О. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай” як об’єкт вивчення віншомовній аудиторії / О Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2013. – Вип. 8. – С. 209-216. 
 3. Фарина Н. Г. Сполучні засоби у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики на заняттях з української мови як іноземної / Н. Г. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 162–170. 
 4. Фарина Н. Г. Займенниково-означальні речення у синтаксичній структурі повісті „Захар Беркут” І. Я. Франка / Н. Г. Фарина // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Філологічна : зб. наук. праць / уклад. :  І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2014. – Вип. 49. – С.123–125. 
 5. Фарина Н. Г. Редакторська праця І. Я. Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) / Н. Г. Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 313–319. 
 6. Фарина Н. Г. Критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури / Н. Г. Фарина // Studia methodologica. – Ternopil’, 2015. – No. 40. – S. 412–417. 
 7. Фарина Н. Г. Функціонування складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики в повісті І. Я. Франка „Захар Беркут”(1883 р.) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2016. – Вип. 63.– С. 267–276. 
 8. Фарина Н. Г. Синкретизм у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики / Н. Г. Фарина // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. Вип. 34. – К. : Університет «Україна», 2016. – С.164–176. 
 9. Faryna N. Syncretism in complex sentences of objective semantics / N. Faryna // Spheres of Culture / ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2016.  – Vol.  ХIV. – S. 323–329.
 10. Фарина Н. Г. Складнопідрядні  речення  нерозчленованої  структури  в художній прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Н. Г. Фарина. – Львів, 2017. – 217 с. 
 11. Фарина Н. Г. Асемантизовані засоби зв’язку в складних реченнях з підрядними об’єктної семантики / Наталія Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64.–Ч 1. – С. 201 – 208.
 12. Фарина Н. Г. Динаміка синтаксичної структури художнього тексту Івана Франка / Н. Фарина // Філологічні діалоги. – Ізмаїл, 2017.