Запрошення до публікації у збірнику «Українське літературознавство»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНСТИТУТ ФРАНКОЗНАВСТВА

Вельмишановні науков(и)ці!

Філологічний факультет та Інститут франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошують Вас до публікації наукових статей, матеріалів, рецензій у черговому науковому франкознавчому випуску збірника «Українське літературознавство». Електронні версії попередніх випусків див. за посиланням.

Електронний варіант статті (матеріалів, рецензій та ін.) просимо надсилати на електронну адресу : frankoznavstvo@gmail.com до 1 червня 2023 р.

Поштова адреса редакції:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Інститут франкознавства, ауд. 305, вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
тел.: +3 8032 239 43 98.

 

Вимоги до подання та оформлення наукових статей

 • Наукова стаття повинна бути цілісна, відредагована і містити такі елементи: постановка наукової проблеми, аналіз попередніх досліджень цієї проблеми, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням результатів дослідження, висновки.
 • Назва файлу у форматі .doc має відповідати прізвищу автора латинкою (наприклад, ivanenko.doc).
 • Мова статті – українська, англійська.
 • Обсяг статті – 10–25 сторінок формату А4.
 • Перший рядок ліворуч – індекс УДК (виділити курсивом, кегль 12).
 • Через рядок по центру – назва статті (усі літери великі, напівжирним шрифтом, кегль 14).
 • Через рядок по центру – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 14, прізвище – усі літери великі).
 • Через рядок по центру – назва установи, в якій працює автор(к)а статті, кафедри чи підрозділу, адреса цієї установи, адреса електронної пошти автора(к)и статті (курсив, кегль 12).
 • Через рядок по центру – анотація і ключові слова українською мовою (1800-2000 знаків із пробілами, кегль 12 – приблизно 1 сторінка тексту через півтора інтервалу).
 • Ключові слова подаються з окремого рядка. Словосполучення «Ключові слова» потрібно виділити курсивом.
 • Через рядок із вирівнюванням по ширині сторінки – основний текст статті.
 • Основний текст подається 14 кеглем шрифтом Times New Roman через інтервал 1,5 без перенесень. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску). Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок формату «…» («текст») – для кириличного тексту, і формату “…” (“текст”) – для тексту латинкою. Пропуски у наведених цитатах позначаємо […]. Обов’язковий нерозривний пробіл між ініціалами та прізвищем, літерою та цифрою. Фрагмент тексту можна виділяти курсивом або напівжирним шрифтом (використовувати підкреслення в тексті не бажано).
 • Просимо не створювати приміток до основного тексту.
 • Поклики на використану літературу в тексті статті потрібно брати в квадратні дужки. Номер джерела та номер сторінки розділяємо комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою. У реченні крапку ставимо після дужок покликань. Наприклад: на одне джерело – [3, 26] (де 3 – порядковий номер у «Списку використаної літератури», 26 – номер сторінки із цитованого видання); на кілька джерел – [1, 35; 8, 65]; на джерело, у якому цитуєте кілька сторінок – [2, 8–12], [1, 35, 67]. Можливе покликання без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом. Якщо у статті є численні покликання на художні твори та наукові праці І. Франка, то в «Списку використаної літератури» подавати лише бібліографічний опис 50-томного видання та додаткових томів (Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка, 1976 – 1986; Франко І. Додаткові томи до Зібр. творів: у 50 томах. Т. 51–54. Київ : Наук. думка, 2008–2011.), а в тексті статті у квадратних дужках зазначати позицію видання у «Списку використаної літератури», номер тому та номер сторінки. Наприклад: [12, т. 4, с. 56 або 13, т. 54, с. 125].
 • Через рядок після основного тексту статті подається Список використаної літератури (кегль 12, словосполучення СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ подається по центру, усі літери великі; сам список використаної літератури подаємо з наскрізною нумерацією в алфавітному порядку (спершу видання кирилицею, далі – латинкою; прізвища та ініціали авторів статей виділяємо курсивом).
 • Бібліографічний опис повинен відповідати чинним вимогам. Зразок бібліографічного опису:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біла І. В. Метароман Галини Пагутяк: текст і контекст: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Укр. літ-ра». Дніпропетровськ, 2011. 20 с.

2. Будний В. Два маніфести новітнього письменства: «Чеська модерна» Йосефа Сватоплука Махара та інших і «Слово про критику» Івана Франка // Українське літературознавство. Вип. 74. Іван Франко: Статті й матеріали. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 60–71.

3. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2005. Т. 2. Франкознавчі дослідження. 528 с.

4. Іван Франко: Дух наука думка воля: матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року). Т. 1. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 1158 с.; Т. 2. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 1148 с.

5. Рішар Ж.-П. Смерть та її постаті // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької; 2-е вид., доповнене. Львів: Літопис, 2002. С. 209–226.

6. Харчук Р. Одкровення Галини Пагутяк [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://litakcent.com/2008/07/14/roksana-harchuk-odkrovennja-halyny-pahutjak/

7. Bachelard G. Poetyka marzenia. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria, 1998. 298 s.

8. Woldan A. Ivan Franko und die jüdische Frage in Galizien: Interkulturelle Begegnungen und Dynamiken im Schaffen des ukrainischen Schriftstellers / Hg. Alois Woldan, Olaf Terpiz. Göttingen: V & R Unipress, 2016. 135 S.

 • Після «Списку використаної літератури» подається “References”.
 • Після “References” подаємо англійською мовою інформацію про автора та анотацію (аналогічно до україномовної версії). Ключові слова (Keywords) подавати з окремого рядка.
 • Публікації матеріалів та рецензії потрібно оформлювати аналогічно, але без розширених анотацій; назву праці та інформацію про автора/ів подавати українською та англійською мовами.
 • Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть.
 • У науковому виданні «Українське літературознавство» можуть бути опубліковані праці, автори яких висловлюють погляди, що не завжди збігаються з позицією редакційної колегії. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей. За академічну доброчесність, достовірність фактів, покликань, а також правильність перекладу відповідають автори праць.

Сподіваємося на плідний науковий діалог та продуктивну співпрацю.