Budnyi 01 

Василь Будний (6 грудня 1954 р., м. Львів) – кандидат філологічних наук, доцент,  директор Інституту у 2016-2018 роках.

Закінчив філологічний факультет (1977) та аспірантуру (1984) при Львівському державному університеті імені Івана Франка. 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Літературно-критичний естетизм доби українського модерну». З 1997 р. працює доцентом кафедри української літератури ЛНУ імені Івана Франка. У 2004-2015 роках виконував обов’язки заступника декана філологічного факультету.

Читає лекційні курси «Вступ до літературознавства», «Історія літературної критики», «Порівняльне літературознавство», «Мистецький і теоретичний дискурс раннього українського модерну (кінець XIX – початок ХХ століть)», «Рецептивна поетика».

Займається дослідженнями у галузі теорії й історії літератури і критики, літературної компаративістики, франкознавства. Автор близько восьми десятків статей, рецензій, публікацій навчально-методичного характеру, зокрема у співавторстві з членом-кореспондентом НАНУ проф. М.М. Ільницьким видав перший в Україні підручник для студентів з порівняльного літературознавства.

Публікації:

 1. І.Франко про критерії оцінки суспільної значимості літератури // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип. 36. – Львів: Львівський університет, 1981. – С.20-28.
 2. Літературні маніфести І.Франка у контексті методологічного розвитку української критики // Іван Франко – письменник, мислитель, борець: Тези доп. наук. конференції. – Івано-Франківськ. – 1986. – С.40-41.
 3. Поетика і критика (Праця І.Франка “Із секретів поетичної творчості” на тлі літературно-критичних шукань рубежа ХХ ст) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Вип.48. – Львів: Львівський університет, 1987. – С.20-28.
 4. Літературознавчі нариси М.Возняка на сторінках популярних видань 1900–1910 рр. // Академік М.Возняк і розвиток української національної культури: Наук. читання. – Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1990. – С.70-71.
 5. Категорія “сучасна літературна творчість” у критичній концепції І.Франка // Іван Франко і національне відродження (до 135-річного ювілею письменника): Тези доп. наук. конф. (с. Криворівня, 23—24 вересня 1991).  – Львів, 1991. – С.130.
 6. Психологізм у літературознавчій концепції Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наук. конференції (Львів, 25-27 вересня 1996р.). – Львів: Світ, 1998. – С.352-356.
 7. Іван Франко і Українська Академічна гімназія // Академічна гімназія у Львові: Історія і сучасність: Зб. праць наук. конференції, присвяченої 120-річчю першої матури УАГ з українською мовою викладання та першому випуску відродженої Академічної гімназії. – Львів, 1999. – С. 16-31.
 8. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І.Франка «Наймичка» Т.Шевченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Частина І. – Львів: Світ, 1999. – С. 244-249.
 9. Століття Франкового критицизму – розвоєві лінії, концепційні обрії, методологічні перспективи // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнар. асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999). Книга 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Обереги”, 2000. – С. 508–515.
 10. “Звідки” й “куди” еволюціонував Іван Франко-критик? // “З його духа печаттю…”: Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Т.І. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 269-275.
 11. Хто говорить у літературному творі? (Суб’єкт поетичного мовлення в осмисленні І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Ст. і матеріали. – Вип. 66. – Львів, 2003. – С.117-127.
 12. Типологія літературно-критичної інтерпретації: Проблематизація понять і підходів // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 33. – Частина І. – Львів, 2004. – С.153-159.
 13. “Між ідеєю і формою” (Імпресіоністична критика доби українського модерну) // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 35. – Частина І. – Львів, 2004. – С.94-106.
 14. Магеллан українського модерну: “Слово про критику” Івана Франка в контексті літературної доби // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 122-129.
 15.  «…Ми шукали вітчизну і знайшли її»: діалог Й. С. Махара та І. Франка з приводу творчої та громадянської самототожності митця // Українське літературознавство. – Вип.71. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 101–108.
 16. Два маніфести новітнього письменства: «Чеська модерна» Йосефа Сватоплука Махара та інших і «Слово про критику» Івана Франка // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60–71.
 17. Історіографія літературної сучасності (доба модерну в методологічній парадигмі Франка-критика) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип.55. – Львів, 2011. – С. 62-72.
 18. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну) / Василь Будний // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Вип. 60. – Ч.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.94-111.