Матеріали Міжнародного наукового конгресу

присвяченого 150-річчю від дня народження

Івана Франка

(Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року)

Том 1 

Львів – 2008

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Іван Денисюк. Новаторство Франка-прозаїка

Микола Жулинський. Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ

Степан Козак. Історіософський концептуалізм Івана Франка

Юрій Барабаш.Франкові причинки до української гоголіани

Леонід Рудницький. Іван Франко й Андрей Шептицький: до історії взаємопізнання двох велетнів духа

Євген Сверстюк. Запліднити ниву життя (записи на маргінесі)

 

СВІТОГЛЯД ІВАНА ФРАНКА

Степан Возняк. Людина і нація як парадигмальна основа світогляду Івана Франка

Федір Медвідь. Ідея національного поступу у творчості Івана Франка

Наталія Микитчук. Політичний ідеал Івана Франка – соборна українська держава

Петро Іванишин. Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації)

Мирослава Іванишин. Осмислення української національної ідентичності у творах Івана Франка

Степан Макарчук. Націотворча роль етнологічних знань у баченні Івана Франка

Володимир Мельник. Ідеї раціонального та ірраціонального у творчості Івана Франка: асимптони єднання

Степан Злупко. Науково-світоглядна цілісність творчості Івана Франка і франкознавство

Андрій Наконечний. Іван Франко: від громадівського соціалізму та федералізму до ідеї державної самостійності

Анатолій Яртись. Проблеми державотворення у науково-теоретичній спадщині Івана Франка

Володимир Косик. Про політичні погляди Івана Франка

Оксана Бунчук. Погляди Івана Франка на походження держави і права (герменевтичний та компаративістський аспекти)

Анатолій Карась. Проблема влади і проект “іншого світу” у поглядах Івана Франка

Марія Якубовська. Проблема формування громадянського суспільства у творчості Івана Франка (на прикладі роману “Перехресні стежки”)

Микола Лазарович. “Нам пора для України жить!..” Українські січові стрільці в контексті суспільно-політичних ідей Івана Франка

Назар Горбач. Філософські переконання Івана Франка

Віра Мовчан. Діяльне добро – етичний вимір творчості Івана Франка

Євген Прісовський. Іван Франко про любов, честь, роботу як моральні основи людського буття

Анатолій Павко. Феномен Івана Франка

Андрій Манько. Формування естетичних поглядів Івана Франка

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Олена Ткачук. Іван Франко і Луцій Анней Сенека: стоїцизм у художній філософії Франка

Олексій Вертій. Вчення Івана Франка про національну літературу і формування основоположних підстав сучасного українського літературознавства

Роман Гром’як. Феноменологія естетики Івана Франка

Роман Голод. Позитивізм як світоглядно-філософське підґрунтя творчого методу Івана Франка

Михайло Гнатюк. Еволюція наукової методології Івана Франка-літературознавця

Тарас Салига. “Ні, я не кинув каменярський молот…”

 Богдан Кир’янчук. Герменевтичні основи поетики Івана Франка (на матеріалі творів “Смерть Каїна” та “Іван Вишенський”)

Данило Ільницький. Іван Франко і Богдан-Ігор Антонич: проблема психології художньої творчості

Ігор Михайлин. Категорії дедукції та індукції в естетиці Івана Франка

Олена Галета. “Акорди” Івана Франка: спроба саморепрезентації

Лариса Каневська. “Homo nobilis”: обриси психологічного портрета Івана Франка у дзеркалі мемуаристики

Ярослав Поліщук. Франкова рефлексія mimesis

Сергій Михида. Іван Франко: психопоетикальна характеристика

Зоряна Лещишин. Наративні експерименти Івана Франка: причинок до історії й теорії потоку свідомості

Валентина Соболь. Іван Франко – дослідник давньої української літератури

Ярослава Мельник. “Таємні” книги в Україні: крізь заборони до читача. Концепція Івана Франка

Тетяна Бичкова. Іван Франко – дослідник західноукраїнських рукописних апокрифічних збірників ХVІІ–ХVІІІ ст.

Мирослав Трофимук. Неолатиністична проблематика у працях Івана Франка

Людмила Тарнашинська. До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні

Нонна Шляхова. Автор і читач в естетиці Олександра Потебні та Івана Франка

Галина Корбич. Роль інтуїтивного чинника у Франковому сприйнятті польської модерни

Ореста Мацяк. Трактат Івана Франка “Із секретів поетичної творчості” у контексті теорії синтезу мистецтв

Тереза Левчук. Функціональність поетики Івана Франка

Валерій Корнійчук. Естетична природа лірики Івана Франка: парадигми і модуси художності

Ірина Бетко. Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя”

Лідія Голомб. Поезія Івана Франка циклу “В пленері” (збірка “Із днів журби”) у світлі трактату “Із секретів поетичної творчості”

Тетяна Бандура. Психологізм як стрижнева риса у відтворенні етноментальних рис українця (на матеріалі поезії збірки “Із днів журби”)

Мар’яна Гірняк. Образ автора у збірці Івана Франка “Semper tiro”

Олена Сьомочкіна. Орієнтальні строфи в поезії Івана Франка

Ярина Стецько. Синтез французької поезії кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя крізь естетичну призму Івана Франка

Мар’яна Стринаглюк. Агіографічний компонент сюжетотворення в поемах Івана Франка

Юрій Безхутрий. Мала проза Івана Франка 1900-х років у контексті художньої парадигми перехідної культурної епохи: модель світу і модель людини

Рая Тхорук. Франкова концепція драми як мистецького феномену: на перехресті читацького досвіду й творчості

Лариса Мороз. Від античної класики до модернізму: з роздумів над поетикою Франкової драматургії

Лариса М. Л. ЗалеськаОнишкевич. Погляд на Івана Франка як теоретика і практика на основі драматичної поеми “Сон Святослава”

Степан Хороб. Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга

Олена Козир. Онейрологія Івана Франка: психоаналітична версія

Володимир Погребенник. “Поема про сотворення світу” Івана Франка та світоглядно-творча парадигма “матеріалізм contra ідеалізм”

Володимир Працьовитий. Національна основа драматургії Івана Франка

Галина Хоменко. Самовбивство як креативний код: Іван Франко та український модернізм 1920-х

Ірина Савенко. Жанрові проблеми сучасної документальної франкіани

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Марія Зубрицька. Поетика погляду в збірці Івана Франка “Зів’яле листя”: рецепційно-естетична інтерпретація

Михайло Наєнко. “Зів’яле листя” як “Украдене щастя

Лариса Бондар. Дві Франкові терцини: образ душі

Андрій Скоць. Поетика пісні в художньому світі Івана Франка

Орися Легка. Астральні образи в поезії Івана Франка

Микола Ткачук. Метафізична лірика Івана Франка

Наталя Тихолоз. “Той ліс – зразок ще первісного світа…” (Ліс у життєтворчості Івана Франка)

Тетяна Біленко. Слово Біблії в ремінісценціях Івана Франка

Вікторія Захарчук. Печать Каїна: мотив переґринації та символіка тексту (на матеріалі поем Івана Франка “Смерть Каїна”, Семюеля Кольріджа “Поема про старого мореплавця” та “Поневіряння Каїна”)

Наталія Левченко. Авторська інтерпретація образу Каїна у поемі Івана Франка “Смерть Каїна”

Ольга Яблонська. “Великі роковини” Івана Франка: інтертекстуальність як засіб вираження національної ідеї

Юрій Клим’юк. Філософська основа конфлікту поеми Івана Франка “Мойсей”

Степан Ярема. Психологічна драма провідника народу в поемі Івана Франка “Мойсей” (гортаючи сторінки праці Якима Яреми ““Мойсей” – поема Івана Франка”)

Микола Легкий. Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень)

Любомир Сеник. Проблема “свого” і “чужого” у прозі Івана Франка

Анна ГорняткоШумилович. Синтез барокового, ґотичного й романтичного начал у “Петріях і Добощуках” Івана Франка

Роман Крохмальний. “Дух таємничий, незнаний, а сильний…” (когерентність світів у повісті Івана Франка “Петрії й Довбущуки”)

Галина Сабат. Експансієтивні казки Івана Франка

Любов Боярська. “Сойчине крило” Івана Франка: інтеграція новітніх європейських літературних пошуків

АннаМарія Баб’як. Форми оповіді та прийоми характеротворення (психологічної характеристики персонажів) у новелі “Сойчине крило” Івана Франка

Андрій Печарський. Синдром любові і відчуженості в оповіданні Івана Франка “Сойчине крило

Мирослава Крупка. Світ жінки у прозі Івана Франка

Інна Приймак. Проблема українсько-єврейських відносин в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі прози Івана Франка та Любові Яновської)

Богдана Криса. Середньовічні візії Івана Франка

Зенон Гузар. Германітивні образи та їх розвиток у творах Івана Франка

Алла Швець. “Цвіт – се кокетерія ростини…” (флористичні образи у творчості Івана Франка)

Мар’яна Челецька. “…З богині женщину зроблю, людину…” (жіночі образи-“двійники” у поезії та прозі Івана Франка)

Богдан Тихолоз. “Zwei seelen leben, ach, in meiner brust” (міфологема дворушництва у життєтворчості Івана Франка)

Тарас Головань. “Поема про сотворення світу” Івана Франка в контексті біблійної критики

Наталія Нікоряк. Специфіка кінорецепції літературного тексту Івана Франка “Украдене щастя”

Алоїз Вольдан. “Бориславський цикл” Івана Франка в контексті польської літератури

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Роман Кирчів. Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (теоретико-методологічні аспекти)

Віктор Давидюк. Фольклористичні методи Івана Франка

Ярослав Гарасим. “Студії над українськими народними піснями” Івана Франка: методологічний аспект

Оксана Лабащук. Методологія сучасних досліджень фольклору крізь призму концепції “цілого чоловіка” Івана Франка

Ганна Сокіл. Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка

Святослав Пилипчук. Пареміологічна концепція Івана Франка

Василь Івашків. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка

Микола Мушинка. Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком

Василь Сокіл. Фольклорна проза у науковому доробку Івана Франка

Іван Остапик , Галина Василькевич. Студія “Жіноча неволя в руських піснях народних” Івана Франка та її контекст

Тетяна Шемберко. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка

Галина Коваль. Колядки і щедрівки у фольклористичній спадщині Івана Франка

Ірина Збир. “Покуття” Оскара Кольберґа в контексті наукових дискусій ХІХ століття (на матеріалі рецензій українських та польських дослідників: Івана Франка, Ц. Неймана та ін.)

Руслан Марків. Фольклоризм повісті Івана Франка “Великий шум”

Марта Хороб. Фольклорно-міфологічний концепт новели Івана Франка “Мавка”

 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Роксолана Зорівчак. Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник

Іван Теплий. Перекладознавча проблематика Івана Франка (на матеріалі науково-критичних праць та листів)

Жанна Ляхова. Іван Франко – перекладач і дослідник санскритської збірки шастрів “Панчатантра”

Наталя Сергєєва. Сонети Вільяма Шекспіра у перекладі Івана Франка

Оксана Дзера. Іван Франко – перекладач творів Дж. Г. Байрона

Наталія Бак. Образно-метафорична система поеми “Queen Mab” Персі Біші Шеллі та особливості її відтворення в перекладі Івана Франка

Микола Зимомря. Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка

Тетяна Маленька. Гафіз, Ґете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії

Любиця Бабота. Перші переклади творів Івана Франка на теренах історичної Угорщини

Ольга Лучук. “Пролог” до поеми Івана Франка “Мойсей” у різночасових перекладах англійською мовою (історико-літературний контекст)

Ольга Грабовецька. Повість Івана Франка “Захар Беркут” у перекладі англійською мовою

Наталія Науменко. Російські переклади поезії Івана Франка “Земле, моя всеплодющая мати…”: нове прочитання

Ганна Косів. Франків “Пролог” до поеми “Мойсей” у різночасових перекладах Віри Річ

Валентина Савчин. Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка

Тарас Шмігер. Перекладознавчі ідеї Івана Франка у працях українських дослідників ХХ сторіччя