1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ

 

 • Інститут славістики (надалі – Інститут) є структурним підрозділом НДЧ університету, що займається науково-дослідною, науково-методичною та науково-організаційною роботою.
 • Інститут засновано 1981 р. Його завдання – інтегрувати славістів різних спеціальностей (археологів, етнографів, літературознавців, лінгвістів та ін.) з метою якомога повнішого використання їхнього наукового потенціалу.
 • Інститут спрямовує свої зусилля, насамперед, на проведення комплексних міждисциплінарних досліджень у галузі славістики. Особливе місце у його наукових планах посідає загальнослов’янська проблематика та питання взаємин України з іншими слов’янськими країнами.
 • Про результати наукової роботи Інститут звітує перед Вченою Радою історичного факультету, Вченою Радою уніврситету та Науково-технічною радою університету.
 • Питання трудових відносин і соціального розвитку Інституту регу-
  люються чинним законодавством.
 • Інститут має свій штамп, печатку та спеціальні бланки.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • Організація та здійснення фундаментальних досліджень у галузі славістики, які б відповідали сучасному рівневі світової науки.
 • Широке залучення до виконання наукових проектів Інституту вчених гуманітарних факультетів Університету, а також інших навчальних і нау­кових закладів, творчі інтереси яких пов’язані зі славістикою.
 • Сприяння підвищенню фахового рівня викладання славістичних дисциплін на профільних кафедрах університету (кафедри історії слов’янських країн та слов’янської філології) через участь у створенні підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів.
 • Регулярне видання наукового збірника “Проблеми слов’янознавства”.
 • Систематичне проведення міжнародних славістичних колоквіумів, тематичних конференцій та публікація їх матеріалів.
 • Участь працівників Інституту у вітчизняних та зарубіжних наукових форумах і проектах, пов’язаних зі славістичною проблематикою.
 • Налагодження та розширення контактів з вітчизняними та зарубіжними славістичними осередками і окремими славістами для координації славістичних проектів та проведення спільних досліджень, обміну інформацією.
 • Популяризація здобутків української та світової славістики шляхом публікації рецензій, оглядів та бібліографічних матеріалів.
 • Залучення до науково-дослідної роботи в галузі славістики талановитої молоді, головним чином через участь у Міжнародних славістичних колоквіумах.
 • Розширення та зміцнення матеріальної бази Інституту, зокрема заснування спеціалізованих бібліотеки та архіву.

 

 1. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

 

 • Ядро Інституту становлять штатні наукові працівники НДЧ Університету і кабінету славістики історичного факультету. Штат Інституту – 0,5 ставки провідного наукового співробітника – директора Інституту і 0,5 ставки провідного наукового співробітника – вченого секретаря.
 • Структура Інституту змінюється залежно від штатного розпису університету.
 • До виконання наукових проектів Інституту залучається у встановленому законодавством порядку викладацький склад кафедр історії слов’янських країн та слов’янської філології, а також інших кафедр гуманітарних факультетів Університету.
 • Інститут співпрацює з вченими інших навчальних закладів у Львові та за
  його межами.
 • Керівництво Інститутом здійснює директор, який призначається на посаду наказом ректора – за поданням декана історичного факультету та за погодженням із проректором з наукової роботи. Директор розробляє плани роботи та організовує їх виконання і щорічно звітує про діяльність Інституту.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

 • Матеріальна база Інституту формується за рахунок приміщень, майна та обладнання, наданих йому Університетом та за рахунок коштів, виділених спонсорами.
 • Майно Інституту обліковується у відповідності із законодавством.
 • Університет забезпечує публікацію планової наукової продукції Інституту згідно встановленого порядку.
 • Фінансування діяльності Інституту проводиться з наступних джерел: бюджетних коштів, які виділяються для виконання держбюджетних робіт; за рахунок позабюджетних коштів Університету.
 • Оплата праці штатних співробітників здійснюється відповідно до
  законодавства.

 

 1. Порядок припинення діяльності Інституту
 •  Діяльність Інституту може бути припинена в порядку визначеними законодавством та Статутом університету.

 

Повний текст документу з реквізитами