istoriya_cn_evrПосібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,
2001. – 660 с.

ББК ТЗ (44) я 73
УДК 94 (4-191.2)(075.8)
ISBN 966-613-03 7-8

Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка

    Рецензенти:

  • доктор історичних наук Юрій Сливка
  • кандидат історичних наук Андрій Козацький

У першому українському посібнику з історії Центрально-Східної Європи на основі опрацювання джерел і наукової літератури висвітлено історичний шлях народів та країн між Балтійським і Чорним та Середземним морями у тісному взаємоз’язку з цивілізаційними процесами, які відбувалися на європейському континенті від давнини до сучасності. Зібраний фактичний матеріал та його наукова інтерпретація дозволяють читачеві сформувати уявлення про поширення та взаємодію культурних потоків та суспільних ідей, їх сприйняття й реалізацію у регіоні, який здавна зазнавав потужних впливів із Заходу та Сходу, Півночі й Півдня, що відбилися у своєрідності історичної долі його народів, в тому числі українців та України.
Посібник призначений для студентів історичних і гуманітарних спеціальностей на рівні бакалавра, стане у пригоді всім, хто цікавиться минулим і сьогоденням Європи.

Наукова редакція – Леонід Зашкільняк
Літературна редакція та коректа – Дарія Комісарук
Набір і макетування – Оксана Дмитерко, Maйя Яковенко
Виготовлення мап – Майя Пакуля
Художнє оформлення – Андрій Кісь

Видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”
Sponsored by the International Renaissance Foundation
Набір і макетування тексту здійснено на обладнанні, придбаному за рахунок гранту Міжнародного фонду “Відродження”
В оформленні обкладинки використано твір Людмили Лободи “Процесія в степу” (фрагмент), 18.07.1983 p., Львів

©Леонід Зашкільняк, 2001
©Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001
©Андрій Кісь, 2001