istor-pol

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,
2002. – 752 с. + 8 кол. мап.

ББК ТЗ(4ПОЛ),0
УДК 94(438)
ISBN 966-613-168-4

Рецензенти:
доктор історичних наук Ярослав Грицак
доктор історії Станіслав Стемпень (Польща)

Перший в українській історіографії синтез історії Польщі, підготовлений вченими Львівського національного університету імені Івана Франка, зроблено на підставі уважного опрацювання багатьох нових джерел та інтерпретаційних здобутків світової наукової літератури, а також значного досвіду викладання цього предмету студентам історичного та філологічного факультетів. Автори прагнуть подати картину цивілізаційного поступу людської спільноти на терені сучасної Польської Республіки, який простежується від появи першої людини, через формування народу і нації, котрі дали назву сучасній Польщі, до наших днів. Основну увагу приділено суспільним проявам життя поляків – політичному розвиткові, соціальним, економічним і культурним змінам, котрі визначали їхній стан у різні історичні епохи, а також взаєминам з сусідніми народами, передусім українцями.
Книга призначена насамперед для студентів історичних та інших гуманітарних спеціальностей університетів, а також для науковців і широкого загалу, який цікавиться минулим і сьогоденням сусідньої Польщі.
Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 15/6 від 26 червня 2002 р.).

© Леонід Зашкільняк, 2002
© Микола Крикун, 2002
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002
© Андрій Кісь, художнє оформлення, 2002