narys_istoriji

[Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів.] – Київ: Генеза, 2000. – 360 с.: іл.

ББК 63.3 (4УКР) Я7 Г85
ISBN 966-504-150-9

Посібник пропонує нову концепцію української історії модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової науки. У центрі розповіді – складна, драматична і суперечлива історія українського націотворення. Особливий наголос робиться на ознайомлення читача з найновішими теоріями й інтерпретаціями цього процесу.
Рішенням колегії Міністерства освіти України присвоєно гриф «Допущено Міністерством освіти України» (протокол № 6/1-18 від 24 квітня 1996 р.).

Рецензенти:
д.і.н., академік НАН України Я.Д. Ісаєвич
к.і.н. І.Б. Гирич

© Я.Грицак, 1996
© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, 1996