pidkova-slovnyk

Львів, 2000. – 368 с.

ББК: Т3(0)5/6я2
УДК: 94{100) “18/19”(03)
ISBN 966-02-1610-6

Рецензенти:
доктор істор. наук, професор Леонід Зашкільняк
канд.істор.наук, доцент Роман Шуст

У “Словнику” стисло висвітлено головні політичні та суспільні події світової історії, подано відомості про основні міжнародні організації та інституції, а також короткі довідкові матеріали про політиків, громадських і релігійних діячів, які справили помітний вплив на історію людства у новітні часи. У виданні міститься значний фактографічний матеріал, зроблена спроба його об’єктивної інтерпретації. Для учнів, студентів, широкого читацького загалу.

©Підкова І. .Джеджора О.
© Інститут історичних досліджень ЛНУім. І. Франка